Laat je rakenDicht bij jezelf blijven en dicht bij God
Het jaar 2018 is alweer bijna een week “oud”. U zult het er mee eens zijn: een dag, een week of zelfs een jaar is zomaar voorbij. Met welk gevoel bent u op 1 januari dit nieuwe jaar tegemoet getreden? Zelf heb ik meestal een “schoon” gevoel over me: er is een nieuw jaar gestart. We krijgen de mogelijkheid om opnieuw te beginnen met nieuwe kansen. Dat gevoel sluit ook aan bij wat we in de bijbel over God lezen. Onophoudelijk geeft hij aan mensen die zich van hem afkeren de kans om weer terug te komen bij hem. Maar hoe maak je dan een goed en zinvol begin dat aansluit bij Gods bedoelingen? Wat zou God van ons willen? Dat we hele speciale en spectaculaire dingen doen, waar we zelf veel lof mee oogsten? Of zou het ook zo kunnen zijn dat God ons een taak toedicht waarmee we dicht bij onszelf blijven. Als hele gewone mensen, maar die het wel in de nabijheid van God kunnen volhouden. Dicht bij hem én dicht bij onszelf hoeven we ook niet in een kramp te schieten. We hoeven niet meer weg te lopen bij onszelf vandaan en daardoor kan het werk van ons hoofd, hart of handen echt iets gaan betekenen. Dat geldt zeker ook voor al het werk dat voor onze eigen kerk moet worden gedaan en waarvoor op u in 2018 een dringend beroep wordt gedaan!         (Arie Stans)

Liturgie zondag 7 januari 2018

Voorganger: ds. Pauline Cornelisse
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt
Diaken van dienst: Peter Kingma
Schriftlezing: Arie Stans
Organist: Wouter Harbers
Beamer: Rienard Naberman
Kindernevendienst: Joop Egmond
Paaskaars: Sara Egmond
Koster: Jacques Bijl
1e collecte: Plaatselijk gehandicaptenwerk
2e collecte: Onze plaatselijke kerk

 

 

1.   Mededelingen door ouderling van dienst       schreeuwer in de straat
2.   Aansteken van de paaskaars         11. Schriftlezing (NT) Matteüs 3 : 13-17                        
3.   Aanvangslied: Psalm 72 : 1 en 4 Geef Heer,  12. Zingen: NLB 527 : 1,2 en 5 Uit uw hemel
      de koning uwe rechten        zonder grenzen      
4.   Bemoediging en groet 13. Verkondiging
5.   Zingen: NLB 967 : 1,2 en 5 Zonne der gerech- 14. Zingen: NLB 528 : 1,2,3,4 en 5 Omdat Hij  
      tigheid        niet ver wou zijn      
6.   Gebed 15. Dankgebed, voorbeden, stil gebed en daarna
7.   Zingen: NLB 967 : 6 en 7 Laat ons zo uw heer-        gezamenlijk Onze Vader
       lijkheid 16. Inzameling van de gaven
8.   Kindermoment 17. Slotlied: NLB 489 : 2 en 3 Geen ander teken
9.   Schriftlezing (OT) Jesaja 42 : 1-7       ons gegeven
10. Zingen: NLB 459 : 3,4 en 7 Hij is geen      18. Wegzending en zegen 

Onze voorganger op deze zondagmorgen is ds. Pauline Cornelisse. Ds. Cornelisse woont in Nieuwegein. Wij heten haar van harte welkom in onze dienst!

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl

MEELEVEN - zie nieuwsbrief.

DRINGENDE ZAKEN TIJDENS VACANTE PERIODE
Tijdens de vacante periode kunt u, voor dringende zaken, contact opnemen met de Wijkkerkenraad op telefoonnummer 06-42782587; U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
INLOOPMIDDAG
Woensdag, 10 januari a.s. is er weer een inloopmiddag in ‘t Hoge Licht.  U kunt dan een gezellig praatje maken en als u zin hebt, kunt u een spelletje doen.
ATTENTIE: We zullen het wel op prijs stellen, als er meer mannen komen. Als u gehaald wilt worden, kunt u even bellen naar Ina Bannink, tel 515102
 
ER KOMT WEER EEN IKO LEZING AAN:
Waar: ’t Hoge Licht
Dag: dinsdag 9 januari
Tijd: 10 uur
Thema: “Exotische muziekinstrumenten” door Hans Blokland

De exotische muziekinstrumenten die Hans Blokland verzamelde komen o.a. uit India, Rusland, China, Peru, Italië, Ierland en Zwitserland. Hij vertelt er deze morgen over, speelt erop en zingt daarbij enkele liedjes. Allemaal ingrediënten voor een interessante en vrolijke morgen.
Vervoer: Tiny Kingma telefoon 518799

DE LIEDJESTREIN GAAT WEER RIJDEN IN 2018!!! let op vertrektijden, eerst op zaterdag 6 januari, daarna op zaterdag 20 januari (en verder houden we jullie steeds op de hoogte).
 
Ook in het nieuwe jaar is de Liedjestrein er weer! We starten op 6 januari 2018.

De Liedjestrein is een tweewekelijks programma voor peuters en kleuters met hun (groot)ouders. We zingen en spelen, luisteren naar een verhaal en natuurlijk is er iets lekkers!

Om 10.30 starten we weer in onze vertrouwde zaal in 't Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen.

Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!
Voor meer info: Anita de Bruin, tel 0343 521566 
 
ZWO MAALTIJD 19 JANUARI   (Let op!  De inschrijving sluit zondag 14 januari……)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uw giften zijn altijd welkom op:
NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen o.v.v. ZWO Project Beter Bestaan
En……..de flyers die in de kerk liggen hebben op de achterzijde nog een puzzel. Neem deze flyer mee!
 
 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw,o Heer, groot is Uw trouw , o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer
aan mij betoond
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst,
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
 
Lieve mensen,
 
Een hele hartelijke groet aan u allemaal uit een winderig Kaapstad, bij een temperatuur van rond de 28 graden. We hopen dat u het goed maakt en terug mag zien op een goed jaar. We leven in een woelige wereld waar zoveel aan de hand is en bovenstaand lied is zo bemoedigend. Dat door de komst van de Here Jezus, Hij de weg heeft gebaand in herstel met God de Vader, maar ook tussen mensen onderling. Hoe kun je je eigen kind opgeven, een offer laten zijn tot verzoening? Dat is wat onze Hemelse Vader heeft gedaan door Jezus te zenden in onze wereld, wat we ook nu met Kerst weer mogen vieren. 

Vorig jaar hadden we als gezin het voorrecht in deze tijd van het jaar in Nederland te zijn, waar we met dankbaarheid aan terug denken en velen van u mochten ontmoeten. Inmiddels is ook dit jaar alweer bijna voorbij en is het enige tijd geleden dat u van ons hebt gehoord, onze excuses daarvoor. Sprekend over Gods trouw kunnen we niet anders dan ook u heel hartelijk bedanken voor uw steun aan ons, op welke wijze dan ook, in dit afgelopen jaar.     
                    
De schoolvakanties begonnen hier op 6 december, de kinderen zagen er naar uit. Ze hebben het schooljaar op goede wijze afgesloten en half januari gaan ze naar de volgende klas. De week voor Kerst begon mijn (Kees) vakantie terwijl Fredah met haar deeltijdbaan de week voor Kerst nog moest werken. Het is best een hectisch jaar geweest wat betreft werk, gezin en kerk. Ook voor Fredah die, naast haar baantje, doorgaans de zorg draagt voor Ruth en Joshua, ze ondersteunt hen met huiswerk, opdrachten die ze moeten maken en ook bij buitenschoolse activiteiten. Joshua houdt van tennis en muziek, gelukkig is de tennisbaan dicht bij ons huis. Ruth maakt deel uit van het schoolkoor en daarnaast doet ze graag ballet, ze danste bij uitvoeringen van de “Wizard of Oz” en is sinds kort deel van de uitvoering “De Noten Kraker.” Al met al weinig reden tot verveling in huize van der Vinne en we zijn dankbaar voor de kracht en energie die God ons geeft.

Sinds kort ben ik, Kees, menig uurtje lekker aan het hobbyen met hout. Mijn oog viel op een oude boom die achter op het terrein lag. Ineens zag ik dat je er leuke kaarsenstandaards van zou kunnen maken, in allerlei maten en vormen. Op allerlei plekken zag ik plotseling hout liggen en ook Joshua kreeg de smaak te pakken. Inmiddels zijn er al aardig wat kaarsenstandaards gemaakt, als een cadeautje voor bijvoorbeeld Kerst en hopelijk zijn er ook mensen die ze willen kopen. Ik vind het zeer ontspannen en soms is het lastig te stoppen.

Enige tijd geleden was er veel onrust in de gemeenschappen rondom de Schone Poort waarbij helaas zelfs doden vielen. We zijn dankbaar dat de rust nu is weergekeerd. Ook de vakantietijd is doorgaans een kwetsbare tijd als velen naar hun thuisland reizen en huis en haard achterlaten, niet wetend wat ze zullen vinden bij thuiskomst. Al met al zijn we dankbaar als Schone Poort voor de steun die we op verschillende manieren mogen verlenen in de gemeenschappen. Via samenwerking met de scholen maar ook via onze programma’s op het centrum, met name aan vele jongeren door middel van ondersteuning in hun studies, vooral in de vakken wiskunde en Engels. Daarnaast steun door het computercentrum, sport en muziek. Ook het team van dames in de wijk heeft een positieve invloed.
Gebed
* Dank aan God de Vader voor het zenden van de Here Jezus, onze Heer en Heiland 
* Dank aan God voor Zijn bescherming over dit afgelopen jaar en de positieve invloed die we mogen brengen
* Ook wij zijn dankbaar voor ons supportteam en uw gebed en uw ondersteuning voor ons aandeel op de Schone Poort
* We vragen uw gebed voor rust en vrede in de wijk in deze vakantieperiode en ook voor het centrum van de Schone Poort.

Verzending van onze nieuwsbrief: 
Per email: Clarieke Riet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Per Post: Adrie Haaksma - van der Vinne, Wigbold van Ewsumstraat 53  9882 PM Kommerzijl. Tel. 0594 - 212698
Contactpersoon in Nederland: Sarah Bogaers. Telefoon 040-2459000 of 06 24976206 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ons adres: Kees en Fredah van der Vinne p/a Beautiful Gate Ministry, P.O. Box 144. Mitchells Plain 7789 Zuid Afrika. 
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ;   Giften belasting aftrekbaar t.n.v. St. Samen op de Bres te Ermelo.
Girorekening 344 16 28       Onder vermelding van Kees en Fredah van der Vinne
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 11 januari vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl