Gods wet, vreugde voor elk mens?
Ja, wat is dat toch met ons, mensen, dat velen onder ons eigenlijk niet zo veel hebben met wetten en regels. Ze zouden ons leven beperken, aan banden leggen en ons onze vrijheden afnemen. Toch is er in de bijbel een psalm die een heel florissant beeld geeft van het leven met en rond de wet. Dat is psalm 19. Hierin wordt de wet van de Heer bijna bejubeld: als volmaakt, de geboden zijn helder en licht. De voorschriften van de Heer rechtvaardig, zelfs zoeter dan honing. Het lijkt wel of je kan genieten van Gods wet! Overdreven? Natuurlijk is het dichterlijke taal. Maar wat gebeurt er als we de maatschappij in zouden richten volgens de richtlijnen die God ons heeft gegeven? Er zouden wel eens radicale veranderingen plaats kunnen gaan vinden. Mooi voor de zwakken die vaak meer afhankelijk zijn van de wetten in onze samenleving. Volgt u ook nog steeds de bijbellezing over Jezus’ leven op aarde na de kersttijd? Dan kom je vanzelf bij de zaligsprekingen uit. Een soort moderne tien geboden? Ze staan wel haaks op de wereldse manier van leven en denken en zullen zeker ook weerstand oproepen. Misschien zijn ze voor u/voor jou wel een mooie uitdaging voor de rest van dit toch nog behoorlijk verse jaar!              (Arie Stans)

Liturgie zondag 21 januari 2018

Voorganger: ds. Gert F. Dekker
Ouderling van dienst: Carl Altena
Diaken van dienst: Rolf van den Berg
Schriftlezing: Hendrik-Jan Jansen
Organist: Bert Wisgerhof
Beamer: Jan-Willem Sturm
Kindernevendienst: Auke Roelofsen
Paaskaars: Eva Westeneng
Koster: Esse van den Burg
1e collecte: ZWO – Kerk en Youth for Christ in een Meidenproject (toelichting zie volgende pagina)
2e collecte: Onze plaatselijke kerk

“…..terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst met hen mee trok” (Uit de Tohralezing Exodus 12

1.   Aansteken van de paaskaars        God zijn heilige stede
2.   Openingslied: NLB 99 : 1 en 4  God is koning          11. Lezing NT: Matteüs 15 : 21-28
3.   Bemoediging en groet  12. Zingen: NLB 87 : 3 en 4 God zal hen zelf  
4.   Zingen: NLB 281 : 1,6,7 en 8 Wij zoeken hier        bevestigen en schragen
      uw aangezicht 13. Verkondiging
5.   Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 14. Zingen: NLB 770 De Here, de heerser der  
6.   Zingen: NLB 762 : 4,5 en 6 Wij treden aan       aarde (de organist speelt de melodie voor) beminnen      
      het ontoegankelijk licht 15. Dankgebed en voorbeden  
7.   Kindermoment (daarna kindernevendienst) 16. Kinderen komen terug van de nevendienst    
8.   Zingen: NLB 350 : 4,5,6 en 7 Wij staan 17. Inzameling van de gaven
      geschreven in zijn hand 17. Slotlied: NLB 868 : 1,2 en 5 Lof zij de Heer, de  
9.   Thoralezing: Exodus 12 : 29-42       almachtige koning der ere
10. Zingen: NLB 87 : 1 en 2 Op Sions berg sticht 18. Wegzending en zegen 

Onze voorganger op deze zondagmorgen is Arnold van Heusden. Hij behoeft geen nadere introductie, is lid van onze wijkgemeente en ging al vele malen voor bij ons in de kerk. Welkom!

LET OP: VOLGENDE WEEK ZONDAG IS ER GEEN DIENST IN ’T HOGE LICHT. U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM IN DE GROTE KERK OM DE OECUMENISCHE DIENST BIJ TE WONEN (ZIE ARTIKEL OP DE 3E PAGINA)

Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl

RONDOM DE COLLECTES
1e collecte deze zondag 21 januari:     
Zondag is er een bijzondere collecte. Het is een zogenoemde ‘vrije collecte’. Zoals u wellicht weet gaan we de zgn. vrije collecten waaraan in het verleden iedere wijkgemeente invulling kon geven, dit jaar anders doen. We gaan gezamenlijk als PGD collecteren voor het doel dat één van de wijkgemeenten heeft ingebracht/ voorgesteld. De gezamenlijkheid is een mooi element in onze PGD. Ieder van de wijkgemeenten komt zo met een collectevoorstel aan de beurt. Wat gebeurt er zoal binnen dit project kortom waar wordt uw geld aan besteed?
• Leren van een beroep                                           wilt u dit werk financieel steunen
• ontwikkelen van hun identiteit en waardigheid         zodat meer jonge meiden hoop
• zo’n 60 tot 80 tieners en jonge vrouwen                  krijgen en hun talenten kunnen
• zowel Christenen als Moslims                                 ontwikkelen? Voor uw bijdrage(n):
• Bewustwording                                                     bedankt! NL30 RABO 0192 3127 82
• persoonlijke ontwikkeling begeleiding                      ten name van YfC EMENA o.v.v.
• werken aan heling, vaak als gevolg van misbruik      “Meidenproject Egypte”        

Opbrengst collecte vorige zondag:
14 januari:        1e collecte: Ontheemden in Bogotá  €    185,55        2e collecte: Kerk   €  114,95

MEELEVEN - zie nieuwsbrief.

DRINGENDE ZAKEN TIJDENS VACANTE PERIODE
Tijdens de vacante periode kunt u, voor dringende zaken, contact opnemen met de Wijkkerkenraad op telefoonnummer 06-42782587; U kunt ook een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Zin in Film – Utrechtse Heuvelrug (zie posters en flyers)
De kerken/gemeenten die meedoen in het regionale overleg Vorming & Toerusting organiseren in januari een filmfestival op de Utrechtse Heuvelrug over film en zingeving: Zin in Film. Meer info: ACTIEF pag. 25 en 30.
Elke avond begint de film om 19.30u. Vanaf 19.00u. kunt u binnen¬lopen. Toegang is meestal € 5,00.
24 januari ’s middags: Frozen (De Voorhof te Woudenberg)
24 januari ’s avonds: Tim Schilling, over Disneyfilms en geloofsopvoeding
26 januari: Down to Earth (Hoge Licht te Driebergen)
31 januari: Un air de famille (Michaëlkerk te Leersum)
 
ELKAAR ONTMOETEN
In haar laatste vergadering heeft uw Wijkkerkenraad weer eens nagedacht over een gemeente-brede activiteit. Hoe en wat hoort u later, maar reserveert u alvast ZATERDAG 24 FEBRUARI 2018 in uw agenda. Vanaf ongeveer 17:30 uur zullen we elkaar ergens in Driebergen gaan ontmoeten. De verdere details meld ik u graag, zodra ze bekend zijn.
Met vriendelijke groet,   Carl Altena  Voorzitter WGI
 
Oecumenische viering: Recht door zee
Op 28 januari 2018 om 10.00 uur is in de Grote Kerk onze jaarlijkse oecumenische viering. Het thema is ‘Recht door zee’, ontleend aan het verhaal van Gods redding van de Israëlieten uit de slavernij. Exodus 15 bezingt hoe ontzagwekkend krachtig Gods rechterhand is. Het volk zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde.

Inhoudelijk en liturgisch is deze viering voorbereid door Caribische christenen. Het verhaal over de bevrijding van het volk van God is zeer aansprekend voor hen. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij.

Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen en wordt de menselijke waardigheid, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, opnieuw in gevaar gebracht. Hoewel de menselijke waardigheid onontvreemdbaar is, wordt het dikwijls verduisterd door persoonlijke en sociale misstappen. In onze gevallen wereld ontbreekt het te vaak aan rechtvaardigheid en inlevingsvermogen in onze sociale contacten. Armoede, geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en pornografie  en de pijn, het verdriet en de angst die daaruit volgt, zorgen ervoor dat de menselijke waardigheid in het geding komt.
De plaatselijke Raad van Kerken, die bestaat uit de Parklaankerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de Oecumenische Hagediensten, de Sint-Maartenparochie afdeling Driebergen en de protestantse wijkgemeenten Immanuël en Catharijne, organiseert deze viering. Iedereen is van harte welkom.

Er is voor de gelegenheid weer een oecumenisch koor gevormd, dat geleid wordt door Ronald van Eunen. Voorgangers zijn het oecumenisch duo Nelleke Spiljard en Hans Baart, samen met anderen.
 
KORTE TERUGBLIK OP DE CATECHISATIEAVOND VAN 12 JANUARI
 
De vorige keer hebben we onder het genot van pizza de film Storm met elkaar gekeken en in het kort de reformatie besproken. Deze keer blikten we terug op de film Storm en vertelden de tieners wat zij daarvan hadden onthouden en wat zij mooi hadden gevonden. Ook werden er interessante vragen gesteld over de 95 stellingen die Luther aan de slotkerk van Wittenberg  bevestigde. Vervolgens lazen we prediker 1:2-3  uit de bijbel en schreven in tweetallen op een briefje wat wij dachten dat hiermee bedoeld werd en wat volgens ons het belangrijkste van dit gedeelte zou kunnen zijn. Ieder groepje bedacht 4 manieren om de tekst uit te leggen in stellingen.
 
Vervolgens besloten we als groep welke 4 stellingen/punten t.a.v. deze tekst het meest acceptabel waren. Voorbeelden van stellingen die bedacht werden:  ‘alles is leeg dus je hebt veel te kiezen’, ‘Niet alles zo serieus nemen’,  ‘hij droomde dat hij alleen lucht en leegheid zag’ en ‘Aflaten zijn nutteloos, je kan beter in God geloven’ Om nog even op Luther door te gaan….. De volgende keer op 26 januari zullen we het gaan hebben over de vraag ‘wat moet je doen om in de hemel te komen?’
 
We beginnen eerst weer met een gezamenlijke maaltijd. Tijd 18.00 in ’t Hoge Licht. 
Lijkt het je leuk om de volgende keer erbij te zijn? Je bent van harte welkom.

Voor meer info: Marina Roelofsen, Tineke Dannenberg of Magda Lijftogt (532864)
 
 
 
KENNISMAKING MET ONZE NIEUWE PREDIKANT HENK EN ZIJN VROUW ANS REINDERS
 
“We hebben elkaar leren kennen in Utrecht.” zegt Ans, “We studeerden daar: Henk theologie en ik Nederlands. Toen we getrouwd zijn gingen we in Houten wonen. Henk studeerde nog en ik ging de kost verdienen. Na wat omzwervingen kwamen we in Leerdam terecht.” Henk: “Ik heb wel lang over mijn studie gedaan en toen we in Houten woonden heb ik catechisatie gegeven aan kinderen van een schippersinternaat in Vreeswijk. In de periode Leerdam wilde ik graag naast mijn studie aan het werk in de praktijk en begon als ‘bijstand’ in het pastoraat in Giessenburg.”
 
Oorspronkelijk komt Henk uit Stadskanaal en Ans uit Gameren. Na de omzwervingen in het midden van het land, in de tijd dat ze hun eerste en tweede kind kregen, werd Henk predikant in Zaamslag in Zeeuws Vlaanderen. Ans: “Een klein dorp met vier kerken.” Henk vervolgt: “Het was echt zo een protestantse enclave in een katholieke omgeving.” In de vijf jaar dat ze daar woonden kregen ze hun derde en vierde kind. “Zeeuws-Vlaanderen had in de voorgaande periode wat oudere predikanten gehad en kreeg toen veel jongere predikanten die het goed met elkaar konden vinden,” zegt Henk, “Die zochten elkaar op voor onderlinge steun en leerden werken in de praktijk.”
 
De tweede periode was Henk Predikant in Yerseke. Henk: “De kerkenraad wilde daar graag vernieuwen en wilde mij graag als predikant. Toen we daar begonnen, bleek al gauw dat niet de hele gemeente zo op vernieuwingen zat te wachten. De overgang was wel fors, van het bourgondische milde Zaamslag naar een dorp met een gesloten cultuur en zijn eigen regels. Wel hebben we daar wel heel fijne dingen gedaan. Daar heb ik bijvoorbeeld de Alpha-cursus gedaan en veel met jonge mensen gewerkt. Maar kwam niet aan de liturgie. Daar mocht je niets aan veranderen.” In de laatste twee van de acht jaar in Yerseke kreeg Ans een ongeluk en moest revalideren. Henk was toen niet alleen predikant maar hield ook het gezin draaiende. Na die periode verplaatste het gezin zich naar de Bollenstreek.
 
De derde periode brak aan en Henk werd predikant in Lisse. Henk: “Een heel andere gemeente met autochtone Lissenaren, maar ook mensen die hier later zijn komen wonen. Een mooie mix van mensen.” Ans vervolgt: “We zitten hier eigenlijk in het nieuwste gedeelte van Lisse en Lisserbroek, twee plaatsen die in twee verschillende provincies liggen. Er zijn veel jonge gezinnen en mensen die van buitenaf gekomen zijn. Een heel leuke gemeente om in te werken.” Henk zegt: “De sfeer is hier erg goed. In een goede sfeer gebeuren goede dingen. Dan kun je heel constructief met elkaar werken.”
 
Op mijn vraag: ‘Hoe typeer je je als predikant?’ zegt Henk: “Ik zie mijzelf heel erg als mensenmens en ik hecht veel belang aan contact met en tussen de verschillende generaties.” Meer over wie Henk is en hoe hij in het leven staat als predikant leest u volgende maand in het tweede interview.
Arnold Middeldorp

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 25 januari vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl