God, enkel Licht
Licht is een onmisbaar bestanddeel in het menselijke bestaan. En dan gaat het niet alleen om het fysieke licht maar ook om het innerlijke licht, dat niet in onze ogen schijnt, maar er juist uitstraalt de wereld in. In de bijbel wordt steeds weer gesproken over licht. De eerste woorden van God als Schepper waren: er moet licht komen! En prompt kwam het licht er. Wat opvalt is dat volgens de bijbel het licht strikt gescheiden blijft van de duisternis. God noemt het licht dag en de duisternis noemt hij nacht. Dat is voor de door God geschapen mens het beste. Een mensenleven kan zomaar ontregeld raken als licht en donker door elkaar heen gaan lopen. Dat kan door factoren van buiten maar ook zomaar van binnen in je, door je eigen geest. Dan ontstaat er een soort grijze sluier, een schemertoestand die je het zicht ontneemt en je weg dreigt te trekken van de hoop. Maar de bijbelschrijvers hebben een veel betere boodschap voor ons en laten de stem van Jezus klinken: Ik ben het Licht van de wereld. God zorgt in Christus zelf voor een kantelpunt. Het Licht wordt door God zelf gedownload (binnengehaald) in onze wereld. En door de nacht van je leven heen mag je nu stap voor stap toetreden tot dat Licht waarmee God jou uiteindelijk wil omarmen.       (Arie Stans)

Liturgie voor Zondag 04 februari 2018

Voorganger: ds. Esther van Schie
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt
Diaken van dienst: Imarda Bikker
Schriftlezing: Joop Egmond
Organist: Marcus de Haard
Beamer: Lida Middeldorp
Kindernevendienst: Joop Egmond
Paaskaars: Wabe Roelofsen
Koster: Johan Middeldorp
1e collecte: Werelddiaconaat: Visserijslaven (ook kindslaven) in Ghana (toelichting zie volgende pagina)
2e collecte: Onze plaatselijke kerk

…..stap voor stap toetreden tot het Licht……
 
1.   Aansteken van de paaskaars 10. Uit de Bijbel: 2 Samuel 9 : 1-8
2.   Openingslied: Opw. 281 Als een hert dat ver-          11. Zingen: NLB 887 : 1,2 en 3 Wees stil en 
       langt naar water         weet: Ik ben uw God  
3.   Bemoediging en groet 12. Verkondiging
4.   Zingen ELB 302 : 1,2,3 en 4 Heer, ik kom tot U 13. Zingen: NLB 939 : 1,2 en 3 Op U alleen,
5.   Gebed        mijn licht, mijn kracht  
6.   Zingen: NLB 885 : 1 en 2 Groot is uw trouw,   14. Dankgebed en voorbeden      
      o Heer 15  Kinderen komen terug van de nevendienst  
7.   Kindermoment 16. Inzameling van de gaven    
8.   Kinderlied: ELB 421 Ben je groot of ben je   17. Slotlied: (nr. 15 Sytze de Vries) : 1 en 2 Ga
      klein       maar gerust, want ik zal met je meegaan
9.   Kinderen gaan naar de kindernevendienst 18. Wegzending en zegen
 
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
Onze voorganger op deze zondagmorgen is ds. Esther van Schie. Op 24 september 2017 werd Esther van Schie in de Protestantse kerk in Nesselande bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht voor het landelijke werk onder migranten. We zijn blij haar deze zondag weer in ons midden te hebben. Hartelijk welkom!
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte deze zondag 4 februari: Werelddiaconaat  - Visserij(kind)slaven in Ghana  
Ook op deze zondag laten we ons raken door de levens van mensen elders in de wereld die het niet eenvoudig hebben. Duizenden kinderen in Ghana werken onder dwang in de visserij op het Voltameer. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen, hun bazen behandelen hen als slaven. Challenging Heights, partner van Kerk in Actie, helpt hen om vrij te komen. Ze krijgen psychologische hulp en gaan naar school. De kinderen en hun familie kunnen nu een beter bestaan opbouwen.
 
In 2018 wil Challenging Heights:
• 35 kinderen redden uit de slavernij
• 50 kinderen opvang bieden
• 50 kinderen terugbrengen naar hun familie
• 50 kinderen twee jaar lang begeleiden na hun
   terugkeer

Van harte bevelen wij deze collecte bij u aan en
hopen op een royale opbrengst.         
 
Opbrengst collecte vorige zondag:
28 januari:        1e collecte: Diaconie tgv oecumene  €    520,45       2e collecte: Kerk   €  397,70
 
MEELEVEN - zie nieuwsbrief.
 
STIENEKE HAALBOOM VERHUISD
Met ingang van maandag 29 januari is Stieneke Haalboom verhuisd van haar appartement aan de Sterrenboslaan 8d naar een kamer op Sparrenheide. Ze is hier zeer blij mee, aangezien het voor haar steeds moeilijker werd om de dingen zelfstandig te doen.  Ze heeft eindelijk een indicatie gekregen, waardoor het mogelijk werd om meer zorg te krijgen in Sparrenheide. Haar nieuwe adres is :
Sparrenheide  1, Kamer 2, 3971 DA  Driebergen. Tel: 0343-516080  (vanaf vrijdagmiddag 2 februari)
 
Hieronder volgt een bericht van overlijden, dat vorige week in de per e-mail verzonden nieuwsbrief is getoond, maar nu wordt afgedrukt voor met name de lezers van alleen de papieren nieuwsbrief:
 
BERICHT VAN OVERLIJDEN van WIJTSKE VAN RAALTE – VENEMA * 29 JULI 1926   † 21 JANUARI 2018
 
 
Zondag 21 januari jl. is aan het aardse leven van mevrouw Wies van Raalte een einde gekomen op 91-jarige leeftijd.
Zij verlangde al lang uit haar zwak geworden lichaam verlost te worden om naar haar Heer en Heiland te gaan. Mevrouw van Raalte was lid van onze Immanuël gemeente maar was ook verbonden aan de Broedergemeente in Zeist.
 
Uit pastoraal oogpunt hadden we als Immanuël gemeente een goede band met haar. Samen met haar man, Jan van Raalte, woonde zij gedurende lange tijd in Suriname waar Jan predikant was.
 
Donderdag, 25 januari jl. werd de afscheidsdienst gehouden in de Broederkerk te Zeist. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de begraafplaats van de Evangelische Broedergemeente aldaar.
 
In de kerkdienst van deze zondag, 4 februari, in ’t Hoge Licht zal mevr. van Raalte worden herdacht.
 
ELKAAR TREFFEN IN ‘DE ONTMOETING’
Zoals eerder aangekondigd, organiseert uw Wijkkerkenraad op zaterdag 24 februari aanstaande een ontmoetingsavond. Van 18:00 tot 20:30 uur wordt u allen van harte uitgenodigd in, hoe kan het ook anders, ‘De Ontmoeting’ aan de Hoofdstraat, naast de Grote Kerk. We willen dan met elkaar eten, praten en spelen.

Met de exacte invulling zijn we nog bezig, maar vast staat al wel dat we ‘voor ieder wat wils’ in petto hebben. Volgende week zondag (11 februari) liggen er inschrijflijsten klaar.
Vandaag zijn we al op zoek naar vrijwilligers die ons behulpzaam willen zijn bij de organisatie. We denken hierbij aan het begeleiden van de kookactiviteiten, het spelelement enzovoort. Maar ook voor het opruimen na afloop kunnen we helpende handen goed gebruiken. Peter Kingma is aanwezig om uw enthousiaste aanmelding in ontvangst te nemen, maar u kunt ook (zo snel mogelijk) een e-mail sturen naar Gerard Jaspers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
EEN WARM WELKOM OP DE ORANJELAAN
In april zullen Ds. Henk & Ans Reinders de pastorie aan de Oranjelaan betrekken. Maar voor het zover is, kan het huis nog een goede opknapbeurt gebruiken! Er moet het één en ander worden verwijderd en er is een hoop schilder- en schoonmaakwerk te doen. En ook de tuin kan wel wat (liefdevolle) aandacht gebruiken. De heren Johan Middeldorp en Gijs Achterberg dragen zorg voor de afstemming van de wensen van de nieuwe bewoners, de benodigde materialen en de begeleiding. Voor de uitvoering zijn zij echter afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, zo’n 6 tot 10 mannen én vrouwen.

Dit is een buitenkans voor ons om als gemeente de ‘nieuwelingen’ alvast een (belangrijk deel van een) warm welkom te bereiden én daarbij onze onderlinge verbondenheid te versterken! Graag roep ik u op om zich daarvoor bij mij of Johan Middeldorp te melden en aan te geven welke tijd u beschikbaar heeft om (in februari) uw steentje bij te dragen. Mij kunt u bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op 06-40681895.

Hopelijk kom ik u straks tegen op de Oranjelaan en gebruiken we die gelegenheid om elkaar nog beter of anders te leren kennen, maar dan wel beiden met kwast of hark in de hand!
Namens de Wijkkerkenraad, Carl Altena, Voorzitter
 
HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR  (door Rolf van den Berg)
Stel; het is zondagmorgen en je hebt geen zin om naar de kerkdienst te gaan. Lekker langer in bed blijven liggen. De tijd voor jezelf nemen. Het is toch herfstachtig weer met veel regen en wind. Ja, dat lijkt je wel wat. Zo heb je toch maar mooi een dagdeel extra vrije tijd waarin jijzelf kunt bepalen wat je wilt doen. Heerlijk!

Stel; je zit in de kerk op zondagmorgen en alles loopt op rolletjes. De beamist is al bezig met de laptop en beide beeldschermen branden al. De koster heeft de parkeerborden voor de kerktaxi al op de stoepranden geplaatst. Het juiste antependium hangt voor. Het glaasje water voor de predikant wordt op de liturgische tafel gezet. De dames van de koffieschenkploeg zetten de eerste ketel koffie ‘het aroma komt je tegemoet’. De diaken zet de gekochte bloemen op een vaas en zamelt de collectes samen met een collectant in. De leiding van de kindernevendienst heeft zich afgelopen dagen voorbereid. De webmaster is dagelijks bezig de site bij te houden. De lector heeft zich ingelezen. De kerkenraad vergadert en neemt besluiten voor onze gehele gemeente. De scriba werkt zijn notulen uit en mailt wat af. De Nieuwsbrieven worden bij binnenkomst uitgedeeld en u wordt van harte begroet. De ouderlingen zijn doorlopend bezig met hun taakgroep. De pastoraal medewerk(st)ers onderhouden contacten met Jan en alleman. De roostermakers van en coördinatoren van … noem maar op. De preekvoorziener belt en zoekt om opengevallen plaatsen van een voorganger te voorzien. De zorg voor het nieuwe diaconale huis. De redacteur van de Zondagse Nieuwsbrief is deze wekelijks aan het maken, inclusief zelfgeschreven voorwoord. Er zijn groepen actief. De chauffeurs van de kerktaxi halen hun ‘klantjes’ op. De diakenen die ondersteunen en soms een vliegende kiep zijn. De penningmeester rekent zich suf. De kerktelefoon werkt. De microfoons zijn opgeladen. De tuinman heeft de groenvoorziening rondom ons kerkgebouw weer netjes verzorgd. De organist heeft zich ingespeeld. Voorbereiding van het Heilig Avondmaal. De ZWO is door het jaar heen bezig met projecten dichtbij en veraf. De stoelen staan keurig opgesteld. De liturgische bloemstukken worden gemaakt, et cetera. Uiteraard is deze opsomming incompleet. Waarvoor mijn excuses voor wie ik heb overgeslagen.

Wat als al het bovenstaande niet gebeurd zou zijn op een zondag? U zult raar opkijken. Misschien is zelfs de voordeur nog op slot en staat u voor een dichte deur.
Al diverse malen is er een oproep gedaan voor meer handen die het werk licht(er) maken. Zowel voor het beamteam als voor zitting nemen in de kerkenraad. Helaas zonder enig resultaat. Uiteraard zal niet iedereen een activiteit binnen onze gemeente kunnen doen. Dat is ook niet zo erg. Maar kunt u uzelf eens in de spiegel aankijken en zich bewust en realistisch afvragen: Kan ik niet iets doen? Meld u aan! Want met ons allen kunnen wij toch niet achterover leunen en al het kerkenwerk op de huidige vrijwilligers laten rusten?!

Ik sluit af met een enorm compliment voor al die vrijwilligers die gezien en vaak ongezien hun werk voor onze gemeente doen. Dank jullie wel!
Rolf van den Berg
 
Korte terugblik op de catechisatieavond van 26 januari
De afgelopen keer hebben we het nog even over Luther gehad en zijn verder gegaan met de vraag: ‘wat moet je doen om in de hemel te komen?´ In de 16e -eeuwse reformatie zeiden Luther en Calvijn n.a.v. de bijbel, dat alleen je Geloof in Christus genoeg is. Luther zei over het doen van goede daden, dat die dus niet bepalen of je in de hemel komt. Maar is geloof dan alles?  Wat is naast of na geloven ook belangrijk volgens de bijbel? Daar gingen we verder op door. Nadat we een youtube filmpje hadden bekeken over mensen die allerlei goede daden verrichtten, gingen we in groepjes uiteen met voor ieder groepje een andere Bijbeltekst. (Matth.7:21, Jak. 2:14-16, Jak.2: 17-18, Rom.14: 17-18)

De jongeren haalden verschillende dingen uit de Bijbelteksten. Een paar voorbeelden: Matth. 7:21 `dingen doen die Hij wil, andere mensen helpen, bidden, danken’ Jak. 2:14-16 `Dat het ook belangrijk is, dat je wat met je geloof doet; je moet niet doen alsof je gelooft maar dan niet anderen helpt; je broer of zus kleren of eten geven als zij dat niet hebben’’ Jak. 2: 17-18 `Door je daden kun je laten zien dat je gelooft´ Rom.14:17-18: `Streven naar datgeen, wat de vrede bevordert en opbouwend zijn voor elkaar; eerlijk zijn en met vreugde dingen doen´ Daarna las ieder groepje zijn eigen bijbeltekst voor en vertelde wat hij/zij opgeschreven had. De conclusie van de avond was: door je daden laat je zien dat je gelooft. Je daden onderbouwen dus je geloof. Als afsluiting werd er nog even Twister gespeeld. Volgende keer: 9 februari in ’t Hogelicht van 18.00 – 19.30 uur (inclusief eenvoudige maaltijd). Lijkt het je leuk om er de volgende keer bij te zijn? Je bent van harte welkom.
Namens de leiding: Tineke, Marina en Magda
 
MANNENBROEDERS: SCHENKT U MET MOEDERDAG??
Elke zondag na de eredienst schenken dames van het koffieteam een kop koffie of thee voor een ieder in.
Op moederdag willen we dat graag een keer omgekeerd zien!

Joop Koster heeft zich al bereid getoond, de koffie op moederdag te zetten, nu zoeken we nog 2 mannen die hem helpen met koffie SCHENKEN (en de afwasmachine vullen daarna).
Het lijkt nog ver weg, moederdag 2018, het valt dit jaar op ZONDAG 13 MEI.

Het rooster voor het koffieteam wordt wel al een stuk eerder gemaakt, dus heren, wie van u mag ik inplannen voor het schenken op 13 mei? (U krijgt een verkorte handleiding meegestuurd).
Opgave graag per mail naar ondergetekende: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
HEREN: LATEN WE DE DAMES EENS VRIJHOUDEN!
Dat zou een leuk moederdag'geschenk' zijn! 
Christine Rietveld (Coördinator koffieteam)
 
CATHARIJNE-CANTORIJ  – nieuwe dirigente!
Een nieuw tijdperk breekt aan voor de Cantorij. Inge heeft de club verlaten en haar plaats wordt ingenomen door Lieke van Oostenbrugge. Het wordt een avontuur voor alle partijen, de cantorij, de predikanten, de gemeente en natuurlijk voor Lieke zelf.
Dit kan een mooi moment zijn voor nieuwkomers om in te stappen, want met een nieuwe dirigent is het soms makkelijker om met elkaar een frisse start te maken. Wennen aan elkaar geeft altijd weer even iets gas terug nemen en starten met eenvoudiger repertoire. Misschien voelen jongeren zich nu meteen aangesproken door de leeftijd van Lieke (25 jaar)!
Dan ben je hartelijke welkom op donderdags in het Hoge Licht, waar we repeteren van 19.45 uur tot 21.45 uur.
Redactie Zondagse Nieuwsbrief

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 08 februari vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl