Gods liefde, een stuwende kracht……
Zondag 11 februari: 50 dagen vóór Pasen. Er is een oude benaming voor deze dag: zondag Quinquagesima. We volgen Jezus die op weg gaat naar lijden en sterven. In Lucas lezen we dat Jezus opgaat naar Jeruzalem. Maar eigenlijk daalt hij af in de diepte van ons menselijk bestaan. Jezus weet waaraan hij is begonnen, hij beseft hoe moeilijk zijn missie is. Maar vastberaden houdt hij de regie in handen. En het weerhoudt hem er niet van op die weg daden van liefde te bewijzen. Aan een blinde die hij geneest of aan iemand die zich slecht gedraagt zoals Zacheüs de tollenaar. Wat is dat voor een liefde die Jezus uitstraalt naar mensen van toen en nu? Het is niet de liefde van twee verliefde mensen (eros). En ook niet de liefdevolle verbondenheid tussen twee vrienden (filia). Het is een liefde die veel hoger reikt, die we agapé noemen. De onvoorwaardelijke Goddelijke liefde die geheel en al gericht is op de ander. De liefde van God, die in Christus naar ons toe komt, wil een enorm stuwende kracht in ons bestaan zijn. Die liefde heeft alles in huis om vrede te stichten, vreugde te brengen, geduld te oefenen, vriendelijk te zijn en geloof en vertrouwen te geven.       (Arie Stans)

Liturgie voor Zondag 11 februari 2018
Voorganger: da. Jolien van Zelderen
Ouderling van dienst: Marina Roelofsen
Diaken van dienst: Rolf van den Berg
Schriftlezing: mevr. K. van Laar
Organist: Wouter Harbers
Beamer: Rienard Naberman
Kindernevendienst: Christian Westeneng
Paaskaars: Florie Egmond
Koster: Esse van den Burg
1e collecte: Wycliffe Bijbelvertalers 2 projecten in Benin (toelichting zie volgende pagina)
2e collecte: Onze plaatselijke kerk

1.   Mededelingen door ouderling van dienst   9. Schriftlezing (OT): Psalm 32: 1-5
2.   De Paaskaars wordt aangestoken          10. Schriftlezing (NT): Johannes 1:8 - 2:2
3.   Openingslied: NLB 67 : 1 God zij ons gunstig   11. Zingen: NLB 25 : 2,3 en 4 Here, maak
      en genadig        mij uwe wegen
4.   Bemoediging en groet 12. Verkondiging
5.   Zingen: NLB 67 : 2 en 3 De volken zullen U 13. Zingen: NLB 632 : 1,2 en 3 Dit is de dag
      belijden         die de Heer heeft gemaakt en gegeven      
6.   Gebed van inkeer en bede om Gods Geest        14. Dank- en voorbeden  
7.   Zingen: NLB 657 : 1 en 4 Zolang wij adem-       15. Collectes (kinderen komen terug)    
      halen 16. Slotlied: NLB 885 Groot is uw trouw,  
8.   Kindermoment, waarna kinderlied: “We       o Heer
      gaan voor even uit elkaar” 17. Wegzending en zegen
 
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
Deze zondag is da Jolien van Zelderen uit Broek op Langedijk onze voorganger. We hoeven haar niet meer te introduceren, zij is voor velen van ons een bekend gezicht.  Fijn, Jolien,  dat je vandaag bij ons voorgaat! Van harte welkom!
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte deze zondag 11 februari: Wycliffe Bijbelvertalers, 2 projecten in Benin
Vandaag weer een PGD brede collecte voor dit doel, voorgesteld in het College van Diakenen in december 2017. In Benin met als buurlanden Nigeria en Togo worden 52 verschillende talen gesproken. 19 taalgroepen hebben al een gehele of gedeeltelijke Bijbelvertaling. Het vertaalproject waarvoor we collecteren bestaat uit vertaalwerk voor 2 taalgroepen, namelijk de Ayizo en de Aguna. Het vertaalwerk helpt de mensen in hun ontwikkeling en identiteit omdat eerst gewerkt wordt aan alfabetisering, vervolgens toegespitst op Bijbelverta-lingen.
 
Onder begeleiding van een Wycliffe consulent werken lokale christenen zelf aan de vertaling omdat ze willen voorkomen dat het christelijk geloof wordt gezien als een westerse religie. Wycliffe Nederland wil de Ayizo en Aguna graag helpen met de vertaling van het Nieuwe Testament waarvoor momenteel de financiën nog ontbreken. Helpt u mee? Naast de collecte is uw financiële bijdrage van harte welkom op NL44 RABO 0145 2886 76 t.n.v. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland o.v.v. ”Ayizo en Aguna Benin”.
 
Opbrengst collecte vorige zondag:
4 februari:  1e collecte: Visserijslaven in Ghana  €  260,46       2e collecte: Kerk   €  130,95
  
MEELEVEN  - zie nieuwsbrief

VERDIEPEN&ONTMOETEN, ACTIEF: SPIRITUELE UITSTAPJES
 
Deventer – het Joodse verleden en het heden
Een mooi begin van de lente: een stadswandeling door de hanzestad Deventer, waarin veel aandacht zal zijn voor het Joodse verleden van deze stad. Een bezoek aan het Etty Hillesum Centrum met informatie, aandacht voor de mooie kerken en het handelsverleden van deze mooie stad aan de IJssel.

Wanneer: zaterdag 24 maart van ongeveer 9.00 uur tot ± 19.00 uur
Kosten: tussen 35 en 40 euro incl.
Voor opgave en informatie: Mieke Weeda  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 520986 of Dick Vlot  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 516137
 
Wegens succes geprolongeerd:
Kloosterreis naar Bulgarije van 31 augustus t/m 12 september 2018.
Voor meer informatie  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 515793 of www.rodinatravel.nl 
 
VAN DE VOORZITTER VAN ONZE WIJKKERKENRAAD:
 
ELKAAR TREFFEN IN ‘DE ONTMOETING’
Zoals eerder aangekondigd, organiseert uw Wijkkerkenraad op zaterdag 24 februari aanstaande een ontmoetingsavond. Van 18:00 tot 20:30 uur wordt u allen van harte uitgenodigd in, hoe kan het ook anders, ‘De Ontmoeting’ aan de Hoofdstraat, naast de Grote Kerk. We willen dan met elkaar eten, praten en spelen.

Vandaag staan er 2 flapovers in de foyer, 1 voor uw aanmelding als medewerker en 1 voor uw aanmelding als deelnemer. De Wijkkerkenraad gaat uit van minimaal 5 medewerkers én 25 deelnemers.
 
AFSCHEID
Henk Bakker heeft de Wijkkerkenraad verzocht om hem (ook) van het ambt van Ouderling te willen ontheffen. Zijn agenda is eenvoudigweg te vol, niet alleen zakelijk, maar ook privé. In dankbaarheid voor wat Henk, met name als Kerkrentmeester, voor onze Wijkgemeente de afgelopen jaren heeft gedaan, gunnen wij hem de ruimte. De herbevestiging van de belofte van geheimhouding zal van Henk worden gevraagd in de dienst op zondag 18 februari aanstaande.
 
NOG MEER VOOR IN UW AGENDA
Op maandagavond 26 februari aanstaande organiseert de Wijkkerkenraad in ‘t Hoge Licht een informatieavond voor nieuwe ambtsdragers. De komende week ontvangt u een brief waarin ook op dit onderwerp wordt ingegaan.
Op zondag 22 april 2018 verwelkomen we Ds. Henk Reinders als onze nieuwe Predikant. De intrededienst start om 15:00 uur, in ‘t Hoge Licht. De Wijkkerkenraad heeft besloten om de ochtenddienst op die zondag te laten vervallen.
Namens de Wijkkerkenraad, Carl Altena, Voorzitter
 
EEN DANK-U-WEL VAN INA BANNINK
Heel hartelijk dank aan alle mensen die het afscheid van “De Kandelaar” tot een waar feest hebben gemaakt. Alle lieve woorden, die gesproken zijn, en alle giften die we mochten ontvangen, hebben ons goed gedaan. Ook de verkoping was een groot succes  Aan A.L.S kan een bedrag van 400 euro worden overgemaakt. Het was voor ons een onvergetelijke middag.
namens “De Kandelaar”,  Ina Bannink

ER IS WEER EEN INLOOPMIDDAG KOMENDE WEEK
Woensdag 14 februari a.s. van 14.30 tot 16.30 uur is er weer een inloopmiddag in ‘t Hoge Licht.
Iedereen die  een praatje  wil maken en/of een spelletje wil doen is van harte welkom. De koffie en thee staan klaar. 
Ina Bannink
 
IKO-LEZING ’t HOGE LICHT dinsdag 13 februari a.s. om 10:00 uur.
“Het verhaal van Sint Christoffel en van enkele andere muurschilderingen in de Jacobikerk”  door Biem Lap, gids in de Jacobikerk te Utrecht.
In de Jacobikerk in Utrecht zijn de resten van een grote muurschildering van Sint Christoffel of Christophorus te zien. In de middeleeuwen was Christophorus een zeer populaire beschermheilige van de reizigers en ook tegen de boze dood. Hij heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis en komt al in de 5e eeuw voor in de Oosters Orthodoxe Kerk in een zeer bijzondere verschijningsvorm. Hij komt later in de westerse wereld van de RK kerk terecht. Christophorus wordt dan een andere verschijning en zijn verhaal krijgt een andere draai. Hij spreekt tot de verbeelding van veel kunstenaars in de late middeleeuwen, die prachtige schilderijen en beelden van hem gemaakt hebben. Later spreekt hij ook tot de verbeelding van pastoors en predikanten. Het is ook nu nog leerzaam om het verhaal van Christophorus te kennen. Er zijn nog een aantal restanten van schilderingen die ook een bijzonder verhaal vertellen.
Vervoer: Tiny Kingma, tel. 51 87 99

ZATERDAG 17 FEBRUARI 10.30 uur : 
De Liedjestrein staat startklaar én gereed voor vertrek……
 
Wisten jullie dat:
• De Liedjestrein om de 14 dagen rijdt?
• Je altijd in ’t Hoge Licht in kan stappen?
• Het altijd gezellig is tijdens de rit?
• Jullie er leuke en mooie liedjes kunnen zingen?
• Je altijd anderen mee mag nemen voor een ritje?
• Er ook altijd iets lekkers is om te drinken?
• Het niet uit maakt of je jong of oud bent?
• Kortom: iedereen is welkom in de Liedjestrein!
 
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 15 februari vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl