40 dagen: door de nacht naar het licht
De 40-dagentijd is inmiddels begonnen. Vanaf Aswoensdag, 14 februari, bereiden we ons voor op het Paasfeest. Deze periode wordt ook wel de vastentijd genoemd. Eigenlijk verlopen er 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen. Maar op de 6 zondagen wordt er traditioneel niet gevast waardoor je op 40 dagen uitkomt. Het getal 40 speelt een bijzondere rol door heel de bijbel heen. Het is een spannend getal omdat een periode van 40 dagen of 40 jaren in de bijbel nogal eens het karakter heeft van een proeftijd, een periode van beproeving. Ook staat een periode van 40 jaar wel voor de tijd van een mensen-generatie. De gedachte is dan dat je als mens in zo’n periode een compleet leerproces doormaakt.  De 40 dagen voorafgaand aan het feest van Pasen kunnen ook symbool staan voor zo’n leerperiode. En daarom zou het niet verkeerd zijn om in die 40 dagen momenten van bezinning in te bouwen. Je op een bepaalde manier te buigen over de vraag: wat wil God eigenlijk van mij in dit aardse bestaan? Dat vraagt een zekere concentratie van jezelf, als individu of samen met anderen. Je zal dat misschien niet als echt gemakkelijk ervaren. De 40-dagentijd betekent ook: denken aan de weg die Jezus ging door de nacht naar het Licht. En wat een zegen dat wij de symbolische periode van 40 dagen ook weer af mogen sluiten om uit te komen bij het grote heilsfeit van Pasen!  (Arie Stans)

Liturgie voor Zondag 18 februari 2018
Viering Maaltijd van de Heer
Voorganger: ds. Daco Coppoolse
Ouderling van dienst: Henk Bakker
Diaken van dienst: Peter Kingma
Schriftlezing: Rose Marie van Asselt
Organist: Johan Beuckens
Beamer: Jan-Willem Sturm
Kindernevendienst: Christian Westeneng
Paaskaars: Sophia Jansen
Koster: Esse van den Burg
1e collecte: Kerk in Actie-met je kinderen op de vlucht
2e collecte: Onze plaatselijke kerk

1.   Mededelingen door ouderling van dienst 12. Zingen: NLB 978 : 1,2,3 en 4 Aan u behoort
2.   De Paaskaars wordt aangestoken                 o Heer der Heren 
3.   Bemoediging en groet   13.  Inzameling van de gaven
4.   Openingslied: NLB 100 : 1,2,3 en 4 Juich  14.  Dankgebed en voorbeden
      Gode toe, bazuin en zing 15.  Viering van de Maaltijd van de Heer
5.   Beurtspraak: Filippenzen 2 : 5-11 (als ge- volken zullen U 16.  Vredegroet
      loofsbelijdenis)   17.  Zingen: NLB 405 : 1 en 4 Heilig, heilig, heilig!      
6.   Zingen: NLB 836 : 1 en 4 O Heer die onze 18.  Zingen: NLB 409 : 1 en 3 Lam van God…….
      Vader zijt       19.  Onze Vader
7.  Gebed 20.  Inzettingswoorden
8.   Uit de Bijbel (OT): Genesis 9 : 8-17 21.  Tijdens het delen van brood en wijn is er
9.   Uit de Bijbel (NT): Marcus 1 : 12-15         muziek
10. Zingen: NLB 33 : 3 en 7 Hij stuwt het water 22.  Dankgebed, daarna volgt de slotzang:
      op tot muren         NLB 425 Vervuld van uw zegen
11. Uitleg en verkondiging 23. Wegzending en zegen
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
Fijn dat we vandaag weer eens mogen genieten van Daco’s aanwezigheid als voorganger. Van harte welkom en we hopen met elkaar op een mooie avondmaalsdienst!
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte deze zondag 18 februari: Syrië, met je kinderen op de vlucht! Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden. Van harte aanbevolen!
 
Opbrengst collecte vorige zondag 11 februari:
1e collecte:   Wycliffe bijbelvertalers, 2 projecten in Benin € 141,89 
2e collecte:   Kerk   €  82,10
 
40DAGENTIJDSPAARACTIE VAN DE ZWO
Op Aswoensdag, 14 februari, begint de 40dagentijd, een tijd van bezinning, van vasten, van minderen en geven. De spaaractie van de ZWO biedt een goede mogelijkheid voor deze bezinning. Middels de spaarkaart krijgen we de mogelijkheid om stil te staan bij en te ervaren wat het is om in een rijk land te leven, en om iets van het vele of weinige dat we hebben te delen met anderen die het (nog) minder hebben. Zoals mensen in Ethiopië, die helaas te vaak te maken hebben met droogte, en daardoor met mislukte oogsten.

Met elkaar sparen we dit jaar voor het project “Bouwen aan een beter bestaan”, ter ondersteuning van lokale kerken die mensen ter plaatse met strategische en proactieve maatregelen helpen de risico’s van de natuurlijke gevaren te verminderen, en het versterken en ondersteunen van de gemeenschappen om de directe gevolgen van een ramp of conflict te verkleinen. Dit is een belangrijke stap naar herstel, ondersteuning van verdere ontwikkelingsinterventies, verlichting van armoede en een waardig leven. Met deze spaaractie willen we dit belangrijke werk ondersteunen.

Met Pasen kunt u de spaardoosjes inleveren, of in deze tijd een extra gift overmaken op rekening NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen o.v.v. “ZWO Project Beter Bestaan”. Doet u mee?
 
VAN DE VOORZITTER VAN DE WIJKKERKENRAAD
 
ELKAAR TREFFEN IN ‘DE ONTMOETING’
Helaas moet ik u melden dat de ontmoetingsavond op zaterdag 24 februari aanstaande niet doorgaat, er blijkt te weinig animo. De Wijkkerkenraad hoopt vóór de zomervakantie een gemeente-activiteit te organiseren waarvoor we wél de handen op elkaar krijgen.
 
INFORMATIEAVOND VOOR NIEUWE AMBTSDRAGERS
Op maandagavond 26 februari aanstaande organiseert de Wijkkerkenraad in ‘t Hoge Licht een informatieavond voor nieuwe ambtsdragers. De afgelopen week ontving u een brief waarin ook op dit onderwerp wordt ingegaan.
Namens de Wijkkerkenraad, Carl Altena, Voorzitter
 
IKO LEZING IN DE PARKLAANKERK, woensdag 21 februari a.s. om 10:00 uur.
Thema: “De natte Oostvaardersplassen - TOP moeras” door Erwin van Laar
Na bedijking en drooglegging van Zuidelijk Flevoland bleef er een plas-dras gebied liggen tussen Lelystad en Almere. De overheid liet het een aantal jaren ongemoeid liggen en zo ontstond er een uniek moeras dat later uitgeroepen werd tot Nationaal Park. Naast konikpaarden, heckrunderen en edelherten leven er ook veel vogelsoorten. We gaan op zoek naar lepelaars, aalscholvers, roerdompen en nog veel andere soorten vogels. Denk daarbij nog aan het steeds veranderende landschap in de verschillende jaargetijden en u begrijpt waarom natuurfotograaf Erwin van Laar daar zijn hart kan ophalen.
Voor vervoer: Tiny Kingma; tel. 518799
 
VAKANTIEWEEK PCOB DRIEBERGEN NAAR BRABANT
Van 12 - 19 mei organiseert de PCOB afdeling Driebergen-Rijsenburg een vakantiereis naar Westelbeers in  Brabant. Een week in Hotel Eigentijdserf midden in prachtige natuur.
Er staan uitstapjes op het programma, spelletjes, er is ruimte voor gesprek en gezelligheid. Meedoen is gezellig, maar niets hoeft.
Meer informatie is te verkrijgen bij Nel van der Meer, Coolsmahof 4 Driebergen telefoon: 0343-514079. Daar kunt u zich ook aanmelden. 
     
PAASGROETENACTIE 2018 
 
Ook dit jaar sturen we weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijd-thema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft.  Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Maar vermeld geen naam of adres!! U mag ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. De buitenlandse kaarten (Engelstalig) zijn bestemd voor mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd (geselecteerd door Amnesty International). Zij verrichten vaak moeilijk werk, van lange adem, vooral als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken! Op deze kaart mag u gerust een (christelijke) groet, wens of gebed schrijven.  U kunt de kaarten kopen tussen 18 febr. en 18 maart. Ze moeten verstuurd worden voor 22 maart en worden op Palmzondag en Pasen uitgedeeld aan de gedetineerden.

Wilt u meer weten over de Paasgroetenactie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie .
We hopen dat u ook dit jaar weer van harte meedoet.
Namens de ZWO en Diaconie,  Elly Heek, Rein Zoethout en Ellen v. Amerongen
 

Vervolg kennismaking met onze nieuwe predikant Henk Reinders.
“Door de jaren heen heb ik gemerkt dat mensen mij op de een of andere manier makkelijk hun vertrouwen schenken.” zegt Henk, “Ik ervaar dat als een cadeau van de Geest zelf.” Henk gaat hiermee dieper in op de laatste vraag van het eerste interview, ‘Hoe typeer je je als predikant.’

Henk neemt graag de tijd om te luisteren en door te vragen als mensen iets van hun levensverhaal delen. Zijn leerbegeleider omschreef hem als toegankelijk, empathisch, respectvol en een mens met humor. “Dat laatste vind ik ook echt belangrijk.” vervolgt Henk, “Temidden van alle ernst mag er ook gelachen worden. Humor kan zware dingen lichter maken.” Uiteraard komen al deze eigenschappen of goede gaven van God goed van pas in het pastoraat. Door de jaren heen heeft hij gemerkt dat samen aan de maaltijd zitten, hetzij met jongeren tijdens de catechese of met ouderen, volop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek biedt. Henk: “Maaltijden verbinden. Het woord religie betekent ook letterlijk ‘verbinden’. Verbinding met God en met elkaar.” En dan te weten dat Henk graag kookt voor groepen.

Al die verschillende contacten doen zeker iets met zijn eigen geloofsleven. “Allereerst,” zegt Henk, “denk ik dat wij elkaar nodig hebben in de kerk om elkaar Christus’ woorden toe te spreken en zo te bemoedigen. Het geloof van een ander maar ook de twijfel en onzekerheid kunnen mij raken, ontroeren en stil maken. En zeker in pastorale ontmoetingen mag ik er op vertrouwen dat er altijd een Derde is, de Geest zelf, in wiens krachtenveld wij een gesprek voeren en een ontmoeting hebben.”

Naar aanleiding van een doopdienst in Lisse die ik laatst beluisterde vraag ik Henk wat zijn uitleg is bij herboren worden en wat dat voor hem betekent. Henk: “Een centraal iets in de doop zijn de woorden van Paulus: met Christus begraven in Zijn dood en met Hem opgestaan tot een nieuw leven. Wat de doop betreft, betekent dat voor mij dat je als kind of volwassene in de invloedssfeer van Christus getrokken wordt. Dat je mag weten gekend te zijn door God met onvoorwaardelijke liefde. Tegelijk ook dat de Geest je helpt te leven zoals Hij dat graag ziet.” In bevindelijke kringen wordt uitvoerig gesproken over de betekenis van ‘wedergeboorte’, herboren worden. Is dat een eenmalig moment, dat je kan aanwijzen? Toen raakte God zelf je in jou leven?  Henk: “Zeker, die momenten ken ik en ze zijn onvergetelijk, ze zijn als kostbare gedenkstenen om nog eens naar te kijken als het geloofsleven niet zo levendig of vrolijk is. Herboren betekent dan zoiets als een warme douche die je slaap verdrijft of dat je op een eerste lentedag de warmte van de zon voelt en de vogels hoort fluiten. Tegelijk is herboren worden een proces dat je leven lang doorgaat. Met bepaalde zekerheden, zonden of tekorten kan ik ook worstelen en dan heeft God ook een aardige klus aan mij. Radicale navolging van Christus komt je niet aanwaaien. Of misschien toch wel, het blijft het werk van de Heilige Geest.”
 
Mijn laatste vraag tijdens dit interview is deels in navolging op de kennismakingsbijeenkomst. ‘Wat betekent de opstanding voor jou persoonlijk en wat doet het met je.’ Henk: “Voor mijzelf betekent Pasen het hoogtepunt in de kerk, in het christelijk geloof.” Hij is dankbaar te ontdekken dat het mooi is dat er met Kerst veel mensen in de kerk zitten, maar dat inmiddels met Pasen de kerk ook vol zit. “Met Pasen klinkt het hart, de kern van het christelijk belijden.” vervolgt Henk, “Christus is waarlijk opgestaan, Hij is uit de dood verrezen en Hij leeft, echt. Met de dood is het niet over en uit. Er is gefundeerde hoop, perspectief over het graf heen. Voor mij is dat een vrolijke wetenschap.” Als hij bij het graf staat van een overleden gemeentelid, familielid of vriend, dan botst dat soms hevig van binnen bij Henk. “Maar toch,” zegt Henk, “Hij leeft en wij mogen met Hem leven. In leven en sterven ben ik Zijn eigendom. Dat is een diepe troost, geborgenheid en hoop. Hoe het leven na de dood er precies uitziet, dat weet ik niet. Ik weet wel dat God meer voor ons in petto heeft dan een mensenleven hier op aarde. Dat heeft Hij al laten zien door Jezus te laten leven. Dat maakt ook dat ik niet de krampachtigheid voel dat ik alles uit het leven zou moeten halen wat erin zit, alsof het na mijn dood allemaal over is.”

In het derde interview volgende maand gaan we meer in op de vraag hoe Henk met de wijkgemeente Immanuël aan de gang wil. Er zijn al leuke vragen bij me ingediend.        Arnold Middeldorp 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 22 februari vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl