Trouw de weg gaan……….
In dagblad Trouw van het afgelopen weekend stond een uitleg van de betekenis van het woordje “trouw”. Trouw staat voor: stipt, nauwkeurig, eerlijk, standvastig, zeer gehecht, innig verbonden zijn. Het zijn eigenschappen van betekenis die je kunt tonen aan iemand of iets tot wie je in relatie staat: je partner, je collega,  je vriend(in) of je baas. Belangrijk is het trouw te zijn aan jezelf. Aan jouw missie in het leven, je idealen, je principes. Je kunt ook trouw zijn aan je kerk. Dat vergt iets van je: trouw vraagt betrokkenheid en inzet! We kunnen, ieder aan onszelf, de vraag stellen: hoe trouw blijf ik eigenlijk aan mijzelf als ik onze kerk niet zou helpen meedragen en ondersteunen? Er zullen binnenkort veel  vacatures gaan ontstaan! Er zijn gelukkig veel kerkleden die al meedoen, maar de continuïteit van veel activiteiten kan zomaar op de tocht komen te staan. We lazen in de dienst van vorige week gezamenlijk uit Filippenzen 2:5-11. Daarin wordt nagedacht over wat Jezus Christus gedaan heeft. Hij maakte zichzelf net zo onbelangrijk als een slaaf. Waarom? Omdat hij zich innig verbonden voelt met mensen zoals wij. Trouw ging hij voor ons de weg die uiteindelijk naar het leven leidt. Laten we die ongelooflijke inzet nu eens afzetten tegen al onze aarzelingen en terughoudendheid om mee te helpen de kerk van onze Heer op de rails te houden.  (Arie Stans)

Liturgie voor Zondag 25 februari 2018
2e zondag van de 40-dagentijd
Voorganger: ds. Nico van Tellingen
Ouderling van dienst: Erna Allaart
Diaken van dienst: Imarda Bikker
Schriftlezing: Arie Stans
Organist: Marcus de Haard
Beamer: Lida Middeldorp
Kindernevendienst: deze zondag geen dienst
Paaskaars: Lumya Akhtar
Koster: Hans den Hartog
1e collecte: Binnenlands diaconaat – Uit de schulden
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
  Gods trouw reikt tot in de wolken…
 
 
1.   De Paaskaars wordt aangestoken   9.  Schriftlezing (OT) Numeri 6 : 22-27
2.   Openingslied: NLB 287 : 1,2 en 5 Rond het          10.  Zingen: NLB 415 : 1 Zegen ons, Algoede 
      licht dat leven doet   11.  Schriftlezing (NT) Marcus 9 : 2-10
3.   Bemoediging en groet  12.  Zingen: NLB 543 Gij zijt in glans verschenen
4.   Zingen: NLB 103 : 1,3 en 9 Zegen mijn ziel, 13.  Uitleg/verkondiging: De priesterlijke zegen
      de grote naam des Heren 14.  Zingen: NLB 134 Gij dienaars aan de Heer
5.   Voorganger: Psalm 103, uit de Vijftig Psalmen         gewijd
      Ik wil Hem noemen bij zijn Naam   15.  Dankzegging – voorbeden – Stil gebed -
6.   Zingen: NLB 103e Alleen Engelse tekst 3x         Onze Vader
      Bless the Lord my soul 16.  Inzameling van de gaven
7.   Gebed van de zondag 17.  Slotlied: NLB 423 Nu wij uiteengaan
8.   (er is deze zondag geen kindernevendienst) 18.  Wegzending en zegen
 
Vandaag gaat ds. Nico van Tellingen uit Rhenen als gastpredikant voor in de morgendienst. We heten hem van harte welkom en hopen  met elkaar op een fijne dienst.
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
DEZE ZONDAG GEEN KINDERNEVENDIENST
Er is deze zondag geen kindernevendienst. De meeste kinderen zijn deze morgen naar de doopdienst van Maarten van Kranenburg in Amerongen. Maarten is de op 30 december jl. geboren zoon van Sander en Willemiek van Kranenburg.
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte deze zondag 25 februari: KiA: Binnenlandsdiaconaat – Uit de Schulden:
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.’ In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.

Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!
 
Opbrengst collecte vorige zondag:
18 februari:  1e collecte: Syrië-met je kinderen op de vlucht  €  224,75     2e collecte: Kerk   €  138,51
 
MEELEVEN - Zie nieuwsbrief.
 
Onderstaand “In memoriam” is reeds uitgesproken in de dienst van zondagmorgen 11 februari jl. Door omstandigheden werd de tekst vorige week nog niet afgedrukt in de Zondagse nieuwsbrief.
 
 
In memoriam Pieter Kornelis Nicolai 
 
* 27 november 1947                 † 8 februari 2018
 
Op donderdag 8 februari 2018 is overleden in de leeftijd van 70 jaar Peter Nicolai, Arnhemse Bovenweg 35.
Peter is geboren in Slochteren. Hij is de oudste van drie jongens. Zijn vader is onderwijzer.
Via een aantal andere plaatsen komt het gezin eind jaren vijftig naar Driebergen.
 
Na zijn middelbare school wil Peter naar de kunstacademie. Hij kan goed tekenen. Maar zijn ouders vinden dat hij beter een echt ‘vak’ kan leren.
In 1974 trouwt hij met Jeanette de Geus. Samen krijgen ze twee kinderen, Rick en Jenna. Zijn vrouw en kinderen typeren Peter als een echte familieman.
Hij stelt zichzelf belangeloos in dienst van anderen.
 
Daarnaast valt zijn spaarzaamheid op. Hij verzamelt van alles en nog wat van wat later nog eens van toepassing kan zijn.
 
Dinsdag 6 februari is Peter met een hoest opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand verslechtert  met het uur. Niets kan ten slotte het tij keren. 
Vrijdag 16 februari is hij begraven op de Algemene Begraafplaats te Driebergen.
 
Mededelingen Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking

Verantwoording
De Commissie ZWO heeft weer een druk jaar afgesloten. Wij hebben alles voor u op een rijtje gezet. Het Jaarverslag 2017 is samen met het overzicht van de giftenronde op de website van ZWO gezet:  http://www.pgdriebergen.nl/zwo.
Vragen of opmerkingen zijn welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Spaardoosjes en spaarkalender voor de Veertigdagentijd
Deze tijd is een tijd van bezinning, om na te denken hoe we bewust kunnen kiezen voor onze naasten. Het spaardoosje en de kalender kunt u in uw gezin of met de kleinkinderen gebruiken en u kunt met elkaar ervaren hoe het is om in een rijk land te leven. De opbrengst is bestemd voor ons ZWO project “Bouwen aan een Beter Bestaan” in Ethiopië. Ook al is de actie al van start gegaan, u kunt nog altijd meedoen. De spaardoosjes en kalenders liggen in de Grote Kerk en ‘t Hoge Licht. Op Paaszondag kunt u ze inleveren. Maar u kunt ook het gespaarde bedrag overmaken op NL47 RABO 0385 2538 18. Wij wensen u een goede veertigdagentijd.

CATECHISATIEAVOND 23 FEBRUARI A.S.
 
De vorige keer (9 februari) hebben we het gehad over de verschillende liturgische onderdelen in een kerk. Daarbij gingen de jongeren d.m.v. een speurtocht langs alle liturgische onderdelen. Soms moesten we daarbij onderdelen achter het gordijn in de kerkzaal opzoeken.
 
Bij de onderdelen waren er verschillende vragen te beantwoorden. Het was een leerzame en gezellige avond. Aanstaande vrijdag 23 februari is er weer catechisatie. We kijken weer naar jullie komst uit.
 
Ben je nog niet eerder geweest en best nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom!  23 februari om 18.00 in ’t Hoge Licht.
Groetjes namens de leiding: Tineke, Marina en Magda (532864)
 
Omdat er nog niet veel respons kwam nogmaals deze oproep:

MANNENBROEDERS: SCHENKT U MET MOEDERDAG??
Elke zondag na de eredienst schenken dames van het koffieteam een kop koffie of thee voor een ieder in. Op moederdag willen we dat graag een keer omgekeerd zien! Joop Koster heeft zich al bereid getoond de koffie op moederdag te zetten, nu zoeken we nog iemand die hem helpen wil met koffie SCHENKEN (en de afwasmachine vullen daarna). Het lijkt nog ver weg, moederdag 2018, het valt dit jaar op ZONDAG 13 MEI. Het rooster voor het koffieteam wordt wel al een stuk eerder gemaakt, dus heren, wie van u mag ik inplannen voor het schenken op 13 mei? (U krijgt een verkorte handleiding meegestuurd). Opgave graag per mail naar ondergetekende: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
HEREN: LATEN WE DE DAMES EENS VRIJHOUDEN!
Dat zou een leuk moederdag 'geschenk' zijn!        Christine Rietveld (Coördinator koffieteam)
 
REMINDER VOOR DE PAASGROETENACTIE 2018: u doet toch ook mee?
 
PAASGROETENACTIE 2018 
Ook dit jaar sturen we weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijd-thema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. 
 
Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Maar vermeld geen naam of adres!! U mag ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. De buitenlandse kaarten (Engelstalig) zijn bestemd voor mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd (geselecteerd door Amnesty International).
Zij verrichten vaak moeilijk werk, van lange adem, vooral als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken! Op deze kaart mag u gerust een (christelijke) groet, wens of gebed schrijven.  U kunt de kaarten kopen tussen 18 febr. en 18 maart. Ze moeten verstuurd worden voor 22 maart en worden op Palmzondag en Pasen uitgedeeld aan de gedetineerden. 

Wilt u meer weten over de Paasgroetenactie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie .
We hopen dat u ook dit jaar weer van harte meedoet.

Namens de ZWO en Diaconie,  Elly Heek, Rein Zoethout en Ellen v. Amerongen
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 01 maart vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl