Ogen gericht op de Heer
Oculi (Latijn voor ogen) is de naam van deze 3e zondag in de 40-dagentijd. Genoemd naar psalm 25:15 waar staat: “ik houd mijn ogen gericht op de Heer! Hij bevrijdt mijn voet uit het net.” Er is sprake van wederkerigheid tussen God en mens. God die bevrijdt (Jezus’ naam betekent ‘God redt’) én de mens die óók wat moet doen, namelijk (in geloof) de blik blijven richten op God. Maar toch overkomt het je maar zo dat je God uit het oog verliest. Door de grote en de kleine dingen om je heen. Die je dan zo in beslag nemen dat je er helemaal in opgaat of er zelfs in wegzinkt. Waarbij je het gevoel krijgt dat God niet eens meer naar je omkijkt. Maar zou het niet precies andersom kunnen zijn? Door je ogen niet langer op hem gericht te houden ga je kopje onder in je eigen bestaan en verlies je het vertrouwen. Goed om juist in deze lijdenstijd tot dat besef te komen! De blijde boodschap is dat in zijn lijden tot zelfs vanaf het kruis Jezus jou wil zegenen! Wat dat betekent hoorden we vorige week in de kerk: dóór die zegen wordt aan jou een levenskracht toegekend waardoor je kan en mag doen wat bij jou past, waarvoor jij bestemd bent. Dat is wat de lijdende en opgestane Heer voor ons in petto heeft, en iets daarvan kunnen wij ook elkaar schenken!        (Arie Stans)


ALS DE BERG NIET NAAR MOZES KOMT

Afgelopen maandagavond organiseerde de Wijkkerkenraad een informatieavond voor nieuwe ambtsdragers. Wij waren verheugd dat zich vóór die tijd al een gemeentelid bereid had verklaard om Diaken te willen zijn! Op de avond zelf bleek er zeer weinig belangstelling; er meldden zich 4 gemeenteleden. En dat leverde 1 diaconaal medewerker op. Ook daarmee zijn we blij. Maar de slotsom is teleurstellend en misschien wel beangstigend. Hoe kijken we aan tegen onze toekomst? Hoe zal onze nieuwe Predikant zich welkom weten?

Uw Wijkkerkenraad geeft zich nog niet gewonnen. We komen deze maand naar u/jou toe! Zolang als nodig zullen we u als gemeentelid persoonlijk benaderen met de vraag om actief bij te willen dragen aan de groei en bloei van onze gemeente. Vandaag wil ik u met klem vragen om alvast, of nog eens over uw antwoord na te denken. En vanzelfsprekend is er ruimte voor wedervragen van u. Wanneer u onze benadering niet af wilt wachten, dan kunt u ook een bericht sturen naar onze Scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Samen kijken we uit naar een, in deze, vruchtbare maand maart.
Namens de Wijkkerkenraad, Carl Altena, Voorzitter 
 
 
Zondag Oculi - 3e zondag van de 40-dagentijd
 
Voorganger: Mariëlle Jochemsen (proponent)
Ouderling van dienst: Marina Roelofsen
Diaken van dienst: Rolf van den Berg
Schriftlezing: Joop Egmond
Organist: Walter van den Brom
Beamer: Rein Zoethout
Kindernevendienst: Marjolein de Souza
Paaskaars: Klaas Roelofsen
Koster: Johan Middeldorp
1e collecte: ZWO: Ethiopië - Bouwen aan een beter bestaan
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
Vandaag is mevr. Mariëlle Jochemsen onze voorganger. Mariëlle komt uit Utrecht en is proponent (afgestudeerd theoloog) binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij mochten haar al eens eerder begroeten als onze voorganger. We vinden het fijn dat ze er ook deze morgen is en heten haar van harte welkom in ons midden!
 
Liturgie zondag 4 maart 2018
 
1.   De Paaskaars wordt aangestoken         ….schapen en duiven te koop
2.   Openingslied: NLB 25a : 1 en 2 Mijn ogen           11.  Kinderen gaan naar de nevendienst
      zijn gevestigd   12.  Schriftlezing: Johannes 2 : 13-22
3.   Bemoediging en groet  13.  Zingen: NLB 938 : 1 Christus die u wilt tooien
4.   Inleiding   14.  Verkondiging
5.   Gebed van inkeer   15.  Zingen: NLB 882 Allerhoogste God, heilig…….
6.   Zingen: NLB 19 : 3 Volmaakt is ’s Heren wet 16.  Dankgebed en voorbeden met het gezongen              
7.   Tien Woorden (de ware eredienst): Exodus         “Heer, ontferm U” (3x) en het “Onze Vader”
      20 : 1-17 17.  Inzameling van de gaven
8.   Gebed om Gods Geest 18.  Slotlied: NLB 1001 De wijze woorden en het
9.   Een woord tot de kinderen        groot vertoon
10. Zingen: NLB 187 : 1,2,3 en 4 Runderen,…… 19.  Wegzending en zegen
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte deze zondag 4 maart: ZWO: Ethiopië – Bouwen aan een beter bestaan
Terugkerende extreme droogte in de Hoorn van Afrika  heeft een enorme impact op mens en dier. Meer dan één miljoen kinderen zijn ondervoed in Ethiopië, waarvan ruim 200.000 die jonger zijn dan vijf jaar zeer ernstig. De Ethiopische Evangelische Kerk, Mekane Yesus, zet zich in voor directe noodhulp nu én voor manieren om te voorkomen dat elke droogte een ramp wordt. Ze trainen mensen in rampenpreventie, opslag van water, het opzetten van waarschuwingssystemen en
verspreiden zaaigoed dat bestand is tegen langdurige droogte. Een gift kunt u overmaken op: NL47 RABO 0385 2538 18 tnv Gezamenlijke Diaconie Driebergen o.v.v. ZWO Project Beter Bestaan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opbrengst collecte vorige zondag 25 februari:
1e collecte:      Binnenlands diaconaat - Uit de schulden     €  154,30 
2e collecte:      Onze plaatselijke kerk:                              €  104,91
 
MEELEVEN - Zie nieuwsbrief.
 
Terugblik op
de ZWO-maaltijd van
19 januari 2018
 
Met een mooie opbrengst €1.467,50

Bouwen aan een beter bestaan
in Ethiopië en in Bangladesh
PAASGROETENACTIE 2018 
Ook dit jaar sturen we weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijd-thema: Onvoorwaardelijke liefde. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Maar vermeld geen naam of adres!!. U kunt de kaarten kopen tussen 18 febr. en 18 maart. Ze moeten verstuurd worden voor 22 maart en worden op Palmzondag en Pasen uitgedeeld aan de gedetineerden. 
Namens de ZWO en Diaconie,  Elly Heek, Rein Zoethout en Ellen v. Amerongen
 
NAAR THE PASSION LIVE IN DE BIJLMER
Ook dit jaar gaan we weer met een stel jongeren en wat ouders naar The Passion.
 
The Passion is de moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' leven, lijden én opstanding.
The Passion wordt op donderdag 29 maart opgevoerd in De Bijlmer (Amsterdam Zuidoost). In de krant stond dat Petrus dit jaar gaat rappen.
 
Dat wil je vast wel meemaken.
Benieuwd hoe dat past bij het lijdensverhaal van Jezus.
Het gaat vast weer een boeiende avond worden dus geef je op bij Marina Roelofsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Hans Baart (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 
 
SPIRITUELE UITSTAPJES Deventer – het Joodse verleden en het heden
Een mooi begin van de lente: een stadswandeling door de hanzestad Deventer, waarin veel aandacht zal zijn voor het Joodse verleden van deze stad. Een bezoek aan het Etty Hillesum Centrum met informatie, aandacht voor de mooie kerken en het handelsverleden van deze mooie stad aan de IJssel.

Wanneer: zaterdag 24 maart van ongeveer 9.00 uur tot ± 17.00 uur
Kosten: tussen 35 en 40 euro incl. Voor opgave en informatie: Mieke Weeda Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 520986 of Dick Vlot  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 516137
Wegens succes geprolongeerd: Klooster- en iconenreis naar het Bulgaarse Paradijs, met aandacht voor cultuur en traditie van 31 augustus t/m 12 september 2018.
Voor meer informatie  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 515793 of www.rodinatravel.nl  waar u het complete reisplan vindt en ook reiservaringen van de reizigers van vorig jaar. 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 08 maart vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl