Zing vrolijk, onvruchtbare!
Vandaag is het zondag Laetare (verheug U!). Bij sommige verklaringen staat zelfs: wees blij, zing vrolijk, onvruchtbare! Waarom zou dat er aan zijn toegevoegd? Waarop hopen wij, waar zijn wij naar op zoek? Er is om ons heen veel chaos en onvruchtbaarheid. Er zijn veel stemmen en lawaai die ons een bepaalde richting op duwen. Maar ze geven op onze vragen en verlangens geen antwoord. In de bijbel is dat heel anders. Daar is steeds een God die tot ons spreekt. Al op de eerste bladzij! Het Woord klinkt: God zei....... En dat klinkende Woord krijgt ook vorm, hier op aarde. God is scheppend bezig door zijn Woord. Hij wil orde in de chaos scheppen. Ziet woestheid, ledigheid, onvruchtbaarheid. God weet het: dit is geen leven voor een mens. Het Woord komt er aan te pas. Johannes zegt: Het Woord was er in het begin en het was er altijd al. En de bijbel vertelt door. Over één van de grootste scheppingsdaden van God: dat Woord van hem is zelf mens geworden, heeft zich onder ons begeven. Niet voor niks: want wij creëren steeds wéér tweespalt, chaos en ontbinding. Maar Gods liefde en scheppingsdrang toont een enorme dynamiek. Dat Woord, die steeds weer sprekende God, heeft in Jezus onze Heer iemand naar deze aarde gezonden die op een bijzondere manier van zich laat horen! Laten we naar hem blijven luisteren om straks met Pasen vol vreugde zijn opstandingskracht te ervaren.      (Arie Stans)

 
Liturgie zondag Laetare 11 maart 2018
(4e zondag van de 40-dagentijd)
 
Voorganger: Anne ter Schuur (pastoraal werker Waddinxveen)
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt
Diaken van dienst: Peter Kingma
Schriftlezing: Rose Marie van Asselt
Organist: Johan Wentink
Beamer: Jan-Willem Sturm
Kindernevendienst: Joop Egmond
Paaskaars: Samuel Egmond
Koster: Jacques Bijl
1e collecte: Diaconaal Centrum “De Ontmoeting”
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
1.   De Paaskaars wordt aangestoken         ….blinden weer liet zien
2.   Zingen: NLB 150 : 1 en 2 Loof God, loof Hem          10.  Schriftlezing: Johannes 9 : 24-41
      overal   11.  Zingen: NLB 605 De toekomst is al gaande
3.   Bemoediging en groet  12.  Overdenking
4.   Zingen: NLB 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij 13.  Zingen: NLB 942 Ik sta voor U…..
      aanwezig 14.  Dankgebed en voorbeden – Stil gebed              
5.   Gebed 15.  Zingend het Onze Vader uit NLB 1006 (Onze             
6.   Gesprek met de kinderen (waarna ze na         Vader in de hemel)
      onderstaand lied naar de nevendienst gaan) 16.  Kinderen komen terug
7.   Zingen: Vijf broden en twee vissen (Elly en 17.  Inzameling van de gaven
      Rikkert) 18.  Slotlied: NLB 657 : 1,2,3 en 4 Zolang wij
8.   Schriftlezing: Johannes 9 : 1-23        ademhalen
9.   Zingen: NLB 534 : 1,2,3 en 4 Hij die de ……. 19.  Wegzending en zegen
 
Mevrouw Anne ter Schuur is deze zondagmorgen onze voorganger. Zij is sinds oktober 2015 als pastoraal werker verbonden aan de PKN Ontmoetingskerk/Immanuëlkerk te Waddinxveen. We heten haar hartelijk welkom en wensen haar en onszelf een gezegende dienst!
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte deze zondag 11 maart: Diaconaal Centrum “De Ontmoeting”
Het Diaconaal Centrum (Hoofdstraat 113) is in gebruik en “KOEK&EI” draait volop. Aan de reacties te horen is het een groot succes. Bijna alle rekeningen zijn betaald en we zijn blij dat we binnen de begroting konden blijven. Maar we zouden graag nog wat aan de inrichting van het terrein willen doen en daarvoor vragen we vandaag uw bijdrage. Van harte aanbevolen!
  
Opbrengst collecte vorige zondag 4 maart:
1e collecte:      Ethiopië – Bouwen aan een beter bestaan     €  179,26 
2e collecte:      Onze plaatselijke kerk:                                €  112,10
 
MEELEVEN - Zie nieuwsbrief.
 
WELKOM AAN TWEE NIEUWE GEMEENTELEDEN
We zijn heel verheugd in de dienst van deze zondag twee nieuwe leden te mogen verwelkomen:
 
Mw. G. Hoek-Verbeek, Beukenhorst 18, 3972 HB Driebergen-Rijsenburg, tel. 0343-445975
Hr. E. Gabel, Groenhoek 34, 3972 CJ Driebergen-Rijsenburg, tel. 06-13955507
 
Ook langs deze weg heten wij hen alvast hartelijk welkom binnen onze Wijkgemeente en we hopen en wensen hen toe dat zij zich bij ons thuis zullen voelen!

INLOOPMIDDAG ’t HOGE LICHT OP WOENSDAGMIDDAG a.s.
Woensdag 14 maart a.s. van 14.30 tot 16.30 uur is er weer een inloopmiddag in ‘t Hoge Licht.
Iedereen die een praatje wil maken en/of een spelletje wil doen, is van harte welkom.
De koffie en thee staan klaar. Als u vervoer wilt hebben, dan graag even een telefoontje naar:
Ina Bannink tel.nr 515102.

DE 11E APRIL: EEN DATUM OM NAAR UIT TE KIJKEN!!
Tegelijk met de paasgroeten ontvangen de 75+ers van onze gemeente binnenkort weer een uitnodiging voor een gezellige middag. Noteert u de datum vast?
11 april!
Namens de contactpersonen, Gonnie Heij
 
NAAR THE PASSION LIVE IN DE BIJLMER
Ook dit jaar gaan we weer met een stel jongeren en wat ouders naar The Passion.
 
The Passion is de moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' leven, lijden én opstanding.
The Passion wordt op donderdag 29 maart opgevoerd in De Bijlmer (Amsterdam Zuidoost). In de krant stond dat Petrus dit jaar gaat rappen. Dat wil je vast wel meemaken. Benieuwd hoe dat past bij het lijdensverhaal van Jezus. 
Het gaat vast weer een boeiende avond worden dus geef je op bij:
Marina Roelofsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Hans Baart (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 
 
IKO LEZING DINSDAG 13 MAART OM 10 UUR IN ’t HOGE LICHT
Thema: “De Matthäus-Passion van Bach” door Camiel Verhamme
In 2017 hebben in ons land veertien verschillende koren en orkesten uitvoeringen gegeven van de Matthäus-Passion van Bach. Dat was meer dan ooit. Nauwelijks beter dan op deze manier kan daarmee worden aangetoond hoe groot de toenemende belangstelling voor dit werk is. Voor steeds meer mensen wordt het een jaarlijkse pelgrimage. Daarmee gaat ook de behoefte gepaard om meer te willen weten over het werk zelf. Dat geldt voor uiteenlopende aspecten ervan, variërend van de historische, de liturgische, de vormaspecten tot de muzikale in de ruimste zin van het woord. De hoeveelheid literatuur over dit werk van Bach is overstelpend.
In deze lezing zal na een korte algemene inleiding over vooral het genre passie de meeste aandacht uitgaan naar een wezenskenmerk van de Matthäus van Bach: de zogenaamde muzikaal-retorische figurenleer. Deze leer is van belang bij het tot uitdrukking brengen van de letterlijke inhoud van de tekst en ook van de affectmatige lading van de voornaamste woorden uit die tekst. Vanzelfsprekend zal dit worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit deze passie.
Voor vervoer: Tiny Kingma: 518799.
 
Hij loopt nog steeds…… de PAASGROETENACTIE 2018
(de kaarten liggen klaar voor u, zowel vóór als na de dienst)
Ook dit jaar sturen we weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijd-thema: Onvoorwaardelijke liefde. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Maar vermeld geen naam of adres!! U kunt de kaarten kopen tussen 18 febr. en 18 maart. Ze moeten verstuurd worden voor 22 maart en worden op Palmzondag en Pasen uitgedeeld aan de gedetineerden.  Namens de ZWO en Diaconie,  Elly Heek, Rein Zoethout en Ellen v. Amerongen

AFSCHEID VAN TINEKE DANNENBERG EN EVERT AGTERHUIS
Lieve broeders & zusters,
Evert heeft een beroep vanuit de hervormde kerk te Heinenoord aangenomen en zal deze maand in het ambt bevestigd worden. Een nieuwe fase in ons leven waar lang naartoe geleefd is breekt hiermee aan. Dit betekent echter ook afscheid nemen van Driebergen en daarmee ook van U als Immanuel wijkgemeente. Wij willen U hierbij heel hartelijk danken voor de mooie & goede tijd die wij met U hebben mogen doorbrengen.
In mei 2014 kwam ik, Tineke, op de Groenhoek in Driebergen te wonen. Als nieuw ingekomene stond al gauw Marry namens de kerk met een prachtige bos zonnebloemen voor de deur. En nog weer later stopte de Volvo van Daco op de hoek van de straat om mij een lift te geven naar de 30-ers kring bijeenkomst bij Magda in Leersum. Wat een hartelijk welkom was dat!

Op 2 oktober 2015, werd er in Hattem gehuwd* met Evert en heeft U ook hem kunnen leren kennen. 

In de afgelopen vier jaren is er muziek gemaakt, zijn er catechisatieavonden gegeven, kopjes koffie geschonken & is er hier en daar door Evert een preek gedaan. We mochten groeien in onze taken & leerden nieuwe kanten van onszelf en elkaar kennen.
We willen U als gemeente danken voor wie U bent: een warme, hechte gemeenschap waar wij ons thuis hebben mogen weten. Waar we hebben mogen groeien in geloof en waar we vele woorden van bemoediging hebben mogen ontvangen.
Het ga U goed & tot weerziens!  Tineke en Evert    (*na afronding van de Driebergse Marriage Course)
 
 
EEN DIENSTMEDEDELING VOOR DE GEACHTE REIZIGERS VAN DE LIEDJESTREIN!!
 
De eerstvolgende vertrektijd van ons aller Liedjestrein is 17 maart 2018 om 10.30 uur.  De Liedjestrein is een tweewekelijks programma voor peuters en kleuters met hun (groot)ouders. We zingen en spelen, luisteren naar een verhaal en natuurlijk is er iets lekkers!
 
Om 10.30 starten we weer in onze vertrouwde zaal in 't Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen. Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom! Voor meer info: Anita de Bruin tel. 0343-521566
 
 
DE MARCUS PASSIE met KERKKOOR DRIEBERGEN
o.l.v. dirigent Wouter Harbers
 
Op Palmzondag 25 maart 2018 bent u om 19:30 uur welkom in de Grote Kerk te Driebergen voor het beluisteren van mooie passie muziek.
 
De Marcus Passie, getoonzet door Hans Boelee, wordt dan uitgevoerd door Kerkkoor Driebergen o.l.v. Wouter Harbers.
 
De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken. Wij hopen dat velen van u naar de kerk zullen komen!
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 15 maart vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl