Ga maar gerust, want Ik ben….
Vandaag is het zondag Judica. Dat is: “Doe mij recht!” In psalm 43 wordt deze uitroep recht-streeks tot God gericht: Voor al het leed dat ons en deze wereld treft kunnen wij God vra-gen om recht te doen. Wat is er voor nodig om al het kromme in deze wereld recht te zetten? Wie of wat kan de kwade machten in onze kleine en grote wereld weerstaan? De evangeliën beschrijven de weg van die Ene wiens weg wij volgen in deze 40-dagentijd. Wie is hij toch die bereid is deze gang te ma-ken? Johannes geeft ons in 7 sleutelwoorden aan wie Jezus zelf zegt dat hij is. IK BEN: het Brood des Levens - het Licht der Wereld - de Deur - de Goede Herder - de Opstanding en het Leven - de Weg de Waarheid en het Leven - de ware Wijnstok. Iemand zei dat dit wel lijkt op de zeven klanken van een toonladder die van hoog naar laag gespeeld wordt: van hemels brood naar de aardse wijn. Een en al overvloed, dat is wat deze unieke mens op zijn moeilijke weg ons aanbiedt. Sytze de Vries laat het “Ik ben” van deze Jezus dichtbij ons komen met zijn prachtige lied: Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan, ik ben  …….    (Arie Stans)

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan Ga maar gerust want ik zal met je meegaan
Ik ben je baken, ook in diepe nacht Ik ben de zon, waardoor het donker knielt Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel Ik ben de verte, die verlangend wenkt
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen En kom je thuis, de laatste mist verdwenen
Ik ben de wind waardoor je adem haalt Ik ben de dag, die schemert in je droom ben ik de hand, die al je tranen wist.
 
 
Voorganger: Hester van Dam-Pieters Kindernevendienst: Magda Lijftogt
Ouderling van dienst: Marina Roelofsen Aansteken Paaskaars: Avril Akhtar
Diaken van dienst: Peter Kingma Koster: Hans den Hartog
Schriftlezing: Gonnie Heij 1e  collecte: Kerk in Actie India – Ouders kiezen voor onderwijs
Organist: Rinke Bodewits 2e collecte: Onze plaatselijke kerk
Beamer: Rienard Naberman
 
Liturgie zondag Judica 18 maart 2018
 
1.   Aansteken van de paaskaars 11. Zingen: NLB 319 : 1 t/m 7 Alles wat er staat
2.   Openingslied: NLB 275 : 1,3,4 en 5 Heer               geschreven
      onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 12. Verkondiging
3.   Bemoediging en groet      13. Zingen: NLB 625 : 1,2 en 3 Groen ontluikt de
4.   Zingen:  NLB 51b Create in me a clean heart          aarde
5.   Gebed van inkeer en bede om Gods Geest 14. Dankgebed -  voorbeden -  stil gebed waarna
6.   Zingen: NLB 995 O Vader, trek het lot U aan        gezamenlijk het Onze Vader
7.   Kindermoment (met een nog te kiezen lied) 15. De kinderen komen terug
8.   Schriftlezing (OT): Jeremia 31 : 31-34 16. Inzameling van de gaven
9.   Zingen: NLB 513 : 1,2,3 en 4 God heeft het 17. Slotlied: NLG 765 : 1 t/m 4 Gij hebt met uw
      eerste woord        brede gebaren
10. Schriftlezing (NT) Johannes 12 : 20-33 18. Wegzending en zegen
 
Hester van Dam-Pieters uit Utrecht is deze zondagmorgen onze voorganger. We heten haar hartelijk welkom en wensen haar en onszelf een gezegende dienst!
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte deze zondag 18 maart: Kerk in Actie India – Ouders kiezen voor onderwijs
In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten hun kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen waardoor ze niet naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op. Als SAVE-medewerkers zien dat een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan. Van harte aanbevolen!
 
Opbrengst collecte vorige zondag 11 maart:
1e collecte:      Diaconaal Centrum “De Ontmoeting”              €  156,39 
2e collecte:      Onze plaatselijke kerk:                                  €  121,00
MEELEVEN - Zie nieuwsbrief.
 
IN MEMORIAM SJOERD WESTERTERP  
*Middelburg, 13 april 1930         †Doorn, 21 februari 2018
                               
Op 21 februari  j.l. is overleden in de leeftijd van 87 jaar Sjoerd Westerterp. Hij was getrouwd met Tineke Wind. Samen hebben ze een dochter gekregen. Later werden ze grootouders van twee kleinkinderen. Sjoerd is geboren in Middelburg. Tot zijn 17e jaar heeft hij daar gewoond. Toen verhuisde het gezin naar Groningen. Daar leerde hij Tineke kennen.
 
Sjoerd speelde gitaar en zong daarbij van die typisch Amerikaanse countryliedjes.  Bij diverse gelegenheden trad hij op en zo is ook de ontmoeting met Tineke tot stand gekomen. Het grootste deel van zijn carrière heeft hij gewerkt bij Ballast Nedam. De laatste jaren in de ict- sfeer. Na zijn pensionering verhuisden Tineke en Sjoerd naar Middelburg. 
 
In 2012 deden zich bij hem verschijnselen van de ziekte van Alzheimer voor. Een paar jaar later zijn ze  verhuisd naar Driebergen/Doorn, dicht in de buurt van het gezin van hun dochter. De eerste twee jaar hebben ze gewoond in Park Boswijk en de laatste twee jaar in Rehoboth. Sjoerd ging naar de dagopvang, maar raakte steeds verder in de war.
 
De laatste maanden van zijn leven heeft hij doorgebracht in Woonoord te Doorn.
Op 27 februari heeft de uitvaart plaatsgevonden op de begraafplaats in Zeist.
 
 
Nog even ter herinnering……    DE 11E APRIL: EEN DATUM OM NAAR UIT TE KIJKEN!!

Tegelijk met de paasgroeten ontvangen de 75+ers van onze gemeente binnenkort weer een uitnodiging voor een gezellige middag. Noteert u de datum vast?
11 april!
Namens de contactpersonen, Gonnie Heij
 
UITVOERING VAN DE MARCUS PASSIE OP PALMZONDAGAVOND   u komt toch ook?

Van harte welkom bij de Marcus Passie met het Kerkkoor Driebergen o.l.v. Wouter Harbers op Palmzondag 25 maart 2018

De namen van de medewerkenden treft u aan op de poster hiernaast

De Marcus Passie is getoonzet door Hans Boelee en  wordt uitgevoerd door Kerkkoor Driebergen o.l.v. Wouter Harbers met een aantal vocale en instrumentale solisten. 
De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken.
 
Wij hopen dat velen van u naar de kerk zullen komen!
 

 
NAAR THE PASSION LIVE IN DE BIJLMER
 
Ook dit jaar gaan we weer met een stel jongeren en wat ouders naar The Passion.
 
The Passion is de moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' leven, lijden én opstanding.
The Passion wordt op donderdag 29 maart opgevoerd in De Bijlmer (Amsterdam Zuidoost).
 
In de krant stond dat Petrus dit jaar gaat rappen. Dat wil je vast wel meemaken.
Benieuwd hoe dat past bij het lijdensverhaal van Jezus.
 
Het gaat vast weer een boeiende avond worden dus geef je op bij:

Marina Roelofsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Hans Baart (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 
PAASGROETENACTIE 2018  er zijn nog 10 kaarten over: maakt u ons even los???
(en er zijn 2 kaarten zondag jl. in de kerk blijven liggen die al betaald waren)
Deze 10 + 2 kaarten kunt u deze ochtend nog bij Arie Stans verkrijgen. U treft hem voor en na de dienst in de hal. De kaarten moeten verstuurd worden voor 22 maart en worden op Palmzondag en Pasen uitgedeeld aan de gedetineerden. 
Namens de ZWO en Diaconie,  Elly Heek, Rein Zoethout en Ellen v. Amerongen
 
VERVOLG KENNISMAKING MET ONZE NIEUWE PREDIKANT HENK REINDERS

“Wat ik heel belangrijk vind, is eerst goede gesprekken hebben met de kerkenraadsleden.” zegt Henk, “Gesprekken over: hoe zit je er in, waar word je blij van, waar heb je last van en hoe zie je de toekomst?” Henk gaat hiermee dieper in op de vraag hoe hij in de wijkgemeente Immanuël aan de gang wil gaan.

Henk begint de beantwoording op de vraag, waar hij op dit moment mee bezig is. Henk: “De verhuizing geeft natuurlijk veel werk. Het is niet alleen je spullen oppakken, gaan en acclimatiseren, maar het brengt veel andere dingen met zich mee.” Henk moet veel dingen opruimen en weg doen. Denk daarbij maar eens aan alle kerkelijke paperassen van de huidige gemeente, maar ook veel spullen van de kinderen die nog thuis staan. Naast de verhuizing moet Henk ook afscheid nemen van de gemeente waar hij nu predikant is. “In januari heb ik veel aan werkoverdracht gedaan.” zegt Henk, “Daarnaast neem ik natuurlijk van veel mensen afscheid met wie ik soms indringende contacten heb gehad. Dat valt niet altijd mee. Denk maar eens aan ernstig zieke mensen aan wie ik nu voor de laatste keer een bezoek breng.” Henk vindt het heel moeilijk als het gaat om mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Dat geeft wel aan hoe goed de contacten waren met zijn gemeenteleden.

Verder over hoe Henk te werk te gaat zegt hij: “De vraag is: waar zet je je voorganger in, want hij kan niet overal zijn. Ik ben er niet alleen voor de ouderen, maar ook voor de middengeneratie en de jongeren. Je moet je aandacht weten te verdelen.” Als we praten over de jongeren zegt Henk: “Je kan het werk met de jongeren niet op de schouders van enkele personen leggen. Niet alleen de predikant en de jeugdouderlingen hebben hun taak, maar het gaat voor een belangrijk deel ook om hoe de sfeer is in de gemeente. Is de preek begrijpelijk? Hoe zijn de ouderen ten opzichte van de jongeren? Krijgen de jongeren de ruimte? Schakel je de jongeren in? In een artikel van JOP las ik laatst dat jongeren niet zitten te wachten op een beamer en andere moderne hulpmiddelen. Zij wachten op aandacht, welgemeende aandacht. Wees er als ze je nodig hebben. Probeer hun taal te snappen en zorg dat er een sfeer ontstaat waardoor zij zich ook gehoord weten. Dat zijn dus dingen die je als gemeente met elkaar doet.” We praten nog wat verder over de dingen die in onze gemeente al gedaan worden voor de jongeren en door wie.

Onze gedachten dwalen daarna even af en ik vraag Henk hoe het met de pastorie is hier in Driebergen. “Super!” zegt Henk, “Dat is zo goed opgepakt. Ik ben vol lof over degenen die daar hebben meegeholpen. De hele pastorie is eigenlijk onder handen genomen. Johan heeft met veel vrijwilligers veel werk verzet. Er is iets moois van gemaakt.” Zelfs de vijver voor de pastorie wordt opgeknapt. Al heeft dat niets met Henk en Ans te maken, maar het is wel mooi meegenomen. Het zal een fantastisch geheel worden. Zelf hoop ik dat Henk en Ans het hier snel naar de zin hebben en dat we met zijn allen, de wijkgemeente en alles wat daarbij hoort, een fijne periode tegemoet gaan.

Arnold Middeldorp
 
IKO LEZING WOENSDAG 21 MAART OM 10 UUR IN ’t HOGE LICHT
Thema : “De boomkwekerij in Nederland” door Frank van Suchtelen
Weet u dat Nederland het tweede exportland ter wereld is op het gebied van de land- en tuinbouw?
Dat we wereldwijd snijbloemen en bloembollen exporteren is vrijwel iedereen bekend. Minder bekend is de boomkwekerijsector, waarvan de export toch maar liefst 1,3 miljard euro bedraagt. Hoe zouden ons platteland, onze dorpen en steden er uitzien als er geen bomen en planten stonden? Wat zou het effect daarvan zijn op ons leefmilieu? Over die boomkwekerijsector, die in ons land haar oorsprong vindt in de teelt van fruitbomen in de 15e eeuw, gaat deze lezing.
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 22 maart vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl