Palmpasen en de ware Koning
Palmpasen, zondag 25 maart. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De mensen zijn enthousiast. Ze roepen: Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Dat “Hosanna” is een uitroep van vreugde en vertaald vanuit het Hebreeuws betekent het letterlijk: Red, verlos alstublieft! We kijken hier naar een juichende mensenmassa met hoge verwachtingen over het Koningschap van Jezus van wie zij hopen dat hij hen bevrijding brengt. Zien we Jezus trots als een veldheer te paard Jeruzalem binnenrijden? Paarden waren bij uitstek het rijdier waarmee een koning de overwinning tegemoet reed. Maar zijn leerlingen begrijpen er niets van. Jezus zit op een jonge ezel! In psalm 33 staat het al: “Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.” Jezus mobiliseert hele andere krachten: hij weet dat het er nu om gaat spannen, er hangt een confrontatie in de lucht met de duistere machten. In Johannes 12 lazen we vorige week dat Jezus spreekt over zijn dood: De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Daarmee doelt Jezus niet alleen op zijn hoge plaats in de hemel maar ook op zijn “verheffing” aan het kruis. Want Hij wil maar één ding: dat het donker de mensen die hij liefheeft niet in zijn macht zal krijgen. Verheug je dus want jouw en mijn bijzondere Koning is in aantocht!  (Arie Stans)

Liturgie Palmzondag 25 maart 2018

Voorganger: da. Pauline Cornelisse
Ouderling van dienst: Gerard Jaspers
Diaken van dienst: Rolf van den Berg
Schriftlezing: Mijna Jansen
Organist: Marcus de Haard
Beamer: Jan-Willem Sturm
Kindernevendienst: Christian Westeneng
Aansteken Paaskaars: Sara Egmond
Koster: Esse van den Burg
1e collecte: ZWO-project: Bouwen aan een beter bestaan – Ethiopië
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
 
1.   Welkom en mededelingen 10. Verkondiging
2.   Aansteken van de paaskaars        11. Zingen: NLB 916 : 1,2 en 3 Je kunt niet dieper
3.   Aanvangslied: Psalm 107 : 1,2 en 9 Gods        vallen
      goedheid houdt ons staande      12. Dankgebed – voorbeden - stil gebed waarna
4.   Bemoediging en groet        gezamenlijk het Onze Vader
5.   Zingen: NLB 561 : 1,4 en 5 O liefde die 13. De kinderen komen terug uit de nevendienst
      verborgen zijt        met hun Palmpasenstokken en we zingen 
6.   Gebed – na “zo bidden wij” driemaal        met elkaar: Hosanna, hosanna, de Koning komt:
      zingen: NLB 833 Neem mij aan zoals ik ben        komt: ELB 408 : 1,2,3,4 en 5
7.   Kindermoment 14. Inzameling van de gaven
8.   Schriftlezing: Marcus 14 : 1-9 15. Slotlied: NLB 793 : 1,2 en 3 Bron van liefde
9.   Zingen: NLB 558 : 1,2,3 en 10 Jezus, om uw        licht en leven
       lijden groot 16. Wegzending en zegen
Voor een mededeling over de dienst van volgende week (Paasmorgen) zie onderaan.
 
Ds. Pauline Cornelisse uit Nieuwegein is deze zondagmorgen onze voorganger. Ze leidde begin dit jaar ook de dienst bij ons in ’t Hoge Licht, dus het voelt al een beetje vertrouwd. We heten haar hartelijk welkom en wensen haar en onszelf een gezegende dienst!
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte deze zondag 25 maart: Bouwen aan een beter bestaan in Ethiopië

Op weg naar Pasen staat Ethiopië in de diaconale aandacht.  Ethiopië, een land vol grote tegenstellingen en ongelijkheid. Naast groene velden en prachtige hoge bergen zijn er kurkdroge gebieden. Ethiopië was ooit de graanschuur van de wereld, waar Koning Salomo rijkdommen ging halen. Ook nu nog exporteert Ethiopië koffie, groenten, snijbloemen en tarwe. Maar op tweehonderd kilometer afstand van de hoofdstad Addis Abeba, beland je in een totaal andere wereld. Ababo woont met haar gezin in het dorp Buta Wagare. Er valt hier al twee jaar veel te weinig regen. Ababo verzamelt drie keer per week brandhout, voor verkoop op de markt. Dat is drie uur lopen. Van het geld kan ze bonen en maïs kopen. Vier keer per week haalt ze water. Dat is ruim zes uur lopen naar de rivier. Zij zou willen dat zij water konden opvangen in plastic bakken of onder de grond, dan kon ze een groentetuin aanleggen. Maar daar heeft ze geen geld voor. Daar kunnen we mee helpen! Via de collectes op Palmzondag, in de stille week en met Pasen, en de spaardoosjes (inleveren met Pasen).
 
Opbrengst collecte vorige zondag 18 maart:
1e collecte:      Kerk in Actie India – Ouders kiezen voor onderwijs:             €  154,25
2e collecte:      Onze plaatselijke kerk:                                                       €  109,89
 
 
 
 
PALMPASENSTOKKEN MAKEN

De kinderen van de kindernevendienst gaan vandaag op Palmpasen weer palmpasenstokken versieren en deze tijdens een feestelijke rondgang in de kerkzaal laten zien!
 
Ook de kleintjes in de crèche mogen natuurlijk meedoen.

Dus ouders, we hopen dat jullie je kinderen meegenomen hebben, we hebben de stokken klaarliggen en het wordt vast heel gezellig!

ZATERDAG 31 MAART 10.30 uur : 
De Liedjestrein staat startklaar én gereed voor vertrek……

Wisten jullie dat:
• De Liedjestrein om de 14 dagen rijdt?
• Je altijd in ’t Hoge Licht in kan stappen?
• Het altijd gezellig is tijdens de rit?
• Jullie er leuke en mooie liedjes kunnen zingen?
• Je altijd anderen mee mag nemen bij een ritje?
• Er ook altijd iets lekkers is om te drinken?
• Het niet uit maakt of je jong of oud bent?
• Zaterdag 14 april al weer het slotfeest er is?
• Dat echt iedereen welkom is in de Liedjestrein?
 
PRACHTIGE EN ONTROERENDE PASSIEMUZIEK DEZE ZONDAGAVOND 25 MAART 2018
in de Grote Kerk, Driebergen, aanvang 19.30 uur, mmv Kerkkoor Driebergen o.l.v. Wouter Harbers
u komt toch ook vanavond?
 
 
Verder werken mee:
 
Loes van Schothorst, sopraan
Rutger van Oeveren, bariton
Auke Roelofsen, tenor
Theo van den Bos, bas
Gerben van Mouri, orgel
Evelyn Heuvelmans, hobo
Robert Cekov, viool
ds. Hans Baart, liturg

De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken. Bij binnenkomst krijgt u
een fraai tekstboekje uitgereikt zodat u alle gezongen en gelezen teksten, ontleend aan het lijdensverhaal van Jezus uit het Marcusevangelie kunt volgen. U bent allen van harte welkom!! 
 
KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST VOORLOPIG GEWAARBORGD
Even leek het erop, dat we geen koffie meer zouden kunnen drinken na de eredienst, omdat er maar liefst 6 leden van het koffieteam - om heel verschillende redenen - afscheid hebben genomen gedurende dit kwartaal: Ada Wijnveen, Liesbeth Doornebal, Nel Koster, Trudy Groot, Alies van der Deijl en Tineke Dannenberg.

Graag wil ik ze ook langs deze weg bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Ontelbare kopjes koffie en thee hebben ze bereid en geschonken en daar hopelijk evenzovele dankbare en blije gezichten voor teruggekregen!
Maar ook ben ik dankbaar en blij, dat ik 4 nieuwe mensen in het koffieteam mag verwelkomen: Rijkje en Henk Eggersman, Froukje van Veen en Maria Plokkaar. Heel fijn ook dat Janny Hol heeft aangegeven, dat ze vanaf nu ook bereid is koffie te zetten in plaats van alleen te schenken.

Toch hoop ik dat zich nog 1 koffiezetter en 1 schenker aanmelden, opdat iedereen maximaal eens per 6 weken aan de beurt komt. Voelt u zich aangesproken? Wilt u dan s.v.p. contact met me opnemen? 
Christine Rietveld

UIT DE WIJKKERKENRAAD
Graag sluit uw Wijkkerkenraad zich aan bij de hartelijke dankwoorden van Christine aan de koffiezetters en -schenkers. Ook voor deze taken geldt dat ze toch altijd maar moeten gebeuren en niet als vanzelfsprekend mogen worden gezien. Dames, bedankt! Dames & heer, welkom!
Omdat hierover bij sommigen van u nog onduidelijkheid bestaat, herhaal ik met plezier het navolgende bericht. Op zondag 22 april 2018 verwelkomen we Ds. Henk Reinders als onze nieuwe Predikant. De intrededienst start om 15:00 uur, in ‘t Hoge Licht. De Wijkkerkenraad heeft besloten om de ochtenddienst op die zondag te laten vervallen.
Namens de Wijkkerkenraad, Carl Altena, Voorzitter
Graag herinneren we jullie nog even aan een bijzonder evenement waar elk jaar weer een aantal jongeren (en ouderen mogen ook) op af gaan. We nodigen iedereen nog maar eens nadrukkelijk uit:

 
NAAR THE PASSION LIVE IN DE BIJLMER
 
Ook dit jaar gaan we weer met een stel jongeren en wat ouders naar The Passion.
 
The Passion is de moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' leven, lijden én opstanding.
The Passion wordt op donderdag 29 maart opgevoerd in De Bijlmer (Amsterdam Zuidoost).
 
In de krant stond dat Petrus dit jaar gaat rappen. Dat wil je vast wel meemaken.
Benieuwd hoe dat past bij het lijdensverhaal van Jezus.
 
Het gaat vast weer een boeiende avond worden dus geef je op bij:

Marina Roelofsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Hans Baart (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 
GEZAMENLIJKE DIENSTEN IN DE GOEDE/STILLE WEEK
Hier volgt een overzicht:
 
25 maart, 19.30 uur: Marcus Passie van Hans Boelee uitgevoerd door Kerkkoor Driebergen o.l.v. Wouter Harbers in de Grote Kerk (zie elders in deze Nieuwsbrief)
26, 27 en 28 maart, 18.00 uur: eenvoudige maaltijd in Nieuw Salem
26, 27 en 28 maart, 19.30 uur: vesper rond het thema “LEEF” (het duurzame leven, het zorgeloze leven, het onvolmaakte leven) in de Grote Kerk
29 maart, 19.30 uur: Witte Donderdag, m.m.v. de cantorij in de Grote Kerk
30 maart, 19.30 uur: Goede Vrijdag, lezing van de passie en delen uit het Stabat Mater van Pergolesi door Inge van Keulen in de Grote Kerk
31 maart, 22.00 uur: Stille Zaterdag, Paaswake met de cantorij in de Grote Kerk
1 april, 8.30 uur: Pasen op de begraafplaats
1 april, 10:00 uur: Paasdienst in de eigen kerkgebouwen
 
U bent allen van harte uitgenodigd voor het bijwonen van bovenstaande gezamenlijke diensten!
 
OVER DE PAASDIENST VAN ONZE EIGEN WIJKGEMEENTE IN ’T HOGE LICHT
Voorafgaand aan de dienst van Paasmorgen is het de bedoeling met elkaar als gemeente een aantal Paasliederen te zingen. Het zou fijn zijn als een ieder van u op tijd (ongeveer 9.50 uur, dus 10 minuten voor aanvang van de dienst) aanwezig kunt zijn.

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 29 maart vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl