ZONDAG ROGATE: BID EN VRAAG MAAR!
De Paastijd nadert zijn afsluiting. Een tijd waarin we met elkaar denken en spreken over grote dingen. Die soms wel té groot lijken voor ons. Het heil dat wordt verkondigd is vaak in tegenspraak met wat we om ons heen ervaren. De Latijnse naam van deze zondag is Rogate en die naam moedigt de twijfelaars onder ons aan: bid en vraag maar honderduit! Dat vragen behoort volgens Lied 841 zelfs tot “de goede vruchten van de Geest”: een klein geloofje waarmee je veel mag blijven vragen. In de Bijbel staat de boodschap van troost en uitredding. Maar missen we niet het ware inzicht die te doorgronden? Het zijn steeds “geheimenissen” die ons worden toevertrouwd. Waarnaar we kunnen kijken als “in een wazige spiegel”. De vraag is of wij het daarmee uit kunnen houden. Het liefst analyseren we heel rationeel wat ons wordt aangereikt maar verliezen de diepere zeggingskracht daardoor al snel uit het oog. In Johannes 16 hebben de leerlingen van Jezus het ineens door: “Nu beseffen we dat U alles weet”, zeggen ze tegen Jezus. Daarmee aangevend dat je je maar beter kunt toevertrouwen aan Gods wijsheid en heiligheid. Vertrouwen, het is een sleutelwoord. Nodig om de hoop, die in ons is, levend te houden. En om dat kleine geloofje zo’n kracht te geven dat we er tegen kunnen en ons niet neerleggen bij de twijfels, het egoïsme en geweld van deze wereld.   (Arie Stans)

Zondag Rogate 6 mei 2018
God,
tot U roep ik in de vroege morgen,       
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis,
maar bij U is licht.
Ik ben eenzaam,
maar U verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd,
maar bij U is hulp.
Ik ben onrustig,
maar bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid,
maar bij U is geduld.
Ik begrijp Uw wegen niet,
Maar U kent mijn weg.

Morgengebed van Dietrich Bonhoeffer  (1906-1945)
Voorganger: ds. Henk Reinders Kindernevendienst: Magda Lijftogt 
Ouderling van dienst: Marina Roelofsen Aansteken Paaskaars: Sophia Jansen
Diaken van dienst: Peter Kingma Koster: Jacques Bijl
Schriftlezing: Rose Marie van Asselt 1e  collecte: Stichting Joods monument
Organist: Wouter Harbers 2e collecte: Onze plaatselijke kerk
Beamer: Rein Zoethout  

Liturgie voor Zondag Rogate (bid, vraag!) 
 
1.   Orgelspel 13. De kinderen gaan naar de nevendienst
2.   Welkom en mededelingen 14. Gebed
3.   Aansteken van de Paaskaars 15. Schriftlezing: Filippenzen 1 : 12-26
4.   Zingen: Psalm 124 : 1 en 4 Laat Israël nu 16. Zingen: Psalm 73 : 9 en 10 Nu blijf ik bij u voor
      zeggen blij van geest       altijd
5.   Stil gebed 17. Verkondiging
6.   Bemoediging en groet 18. Zingen: NLB 894 Wanneer ik zoek naar woorden
7.   Zingen: NLB 655 : 1,2 en 3 Zing voor de Heer       (op de melodie van NLB 968 De ware kerk des   
      een nieuw gezang       Heren)  
8.   Gebed 19. Dankgebed-voorbede-stil gebed-Onze Vader
9.   Gebodslezing: Romeinen 12 : 1-11 20. Inzameling van de gaven
10. Zingen: NLB 912 : 1,2 en 5 Neem mijn leven, 21. Zingen: ELB 246 Ik bouw op U, mijn Schild en
       laat het, Heer       mijn Verlosser
11. Woord voor de kinderen 22. Zegen – met gezongen Amen
12. Zingen: ELB 452 Jezus is de Goede Herder 23. Orgelspel
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte: zondag 6 mei: Stichting Joods monument
De doelstelling van de “Stichting Joods Monument 1940-1945 in Driebergen-Rijsenburg” bestaat uit twee hoofdpunten. De eerste is het realiseren van een gedenkplaats voor de Joodse slachtoffers die gedurende enige tijd, gedurende de oorlogsjaren, in Driebergen-Rijsenburg verbleven en in de kampen zijn omgebracht. Deze doelstelling is inmiddels bereikt. De tweede doelstelling is het duurzaam onderhoud van het monument, het verzorgen van educatieve activiteiten/projecten voor scholen in de regio alsmede bewoners en bezoekers van Driebergen-Rijsenburg. Overdracht en behoud van kennis en waarden betreffende houding ten opzichte van Joden en andere volkeren wordt benadrukt. Deze tweede doelstelling behoeft permanente aandacht.
Wij vragen vandaag uw steun voor dit werk.
 
Opbrengst collecte vorige zondag 29 april
1e collecte:      Stichting Ondersteuningsfonds Allochtone Kerken   €  168,72
2e collecte:      Onze plaatselijke kerk                                          €  129,50
 
MEELEVEN - zie nieuwsbrief
 
INLOOPMIDDAG
Woensdag 9 mei a.s. van 14.30 tot 16.30 uur is er weer een inloopmiddag in ‘t Hoge Licht. Als u een praatje wilt maken en/of een spelletje wilt doen, dan bent u van harte welkom. De koffie en thee staan klaar.
Ina Bannink tel 515102
 
CONVENTIE CHARISMATISCHE WERKGEMEENSCHAP NEDERLAND      “UPSIDE  DOWN”
Van woensdag 9 mei t/m zondag 13 mei wordt in Amb/Delden de voorjaarsconventie van de CWN gehouden. Het thema is “Upside Down” – wat betekent het eigenlijk dat geloven je leven op zijn kop zet? En hoe upside down is ons leven als gelovige eigenlijk? Sprekers op deze conferentie zijn o.a. Shane Claiborne uit Amerika, hij is voorman van de Red Letter Christians, een beweging van mensen die zich voorgenomen hebben te leven 'alsof Jezus meende wat hij zei'. Ook komt de bekende theoloog Erik Borgman spreken. Zijn lezing heeft de titel 'Ongehoord Ontembaar'. Borgman: 'De heilige Geest verzamelde Jezus' bange leerlingen en deed hen opnieuw van hem spreken. Ook wij zullen ongehoorde dingen weten te zeggen als wij ons opnieuw door hem laten aanspreken.

Naast de sprekers, een keur aan vieringen, werkgroepen en mogelijkheden tot verdieping en ontmoeting.  Daarnaast een geweldig kinder- en tienerprogramma.. Met op zondagmorgen de grootste Kliederkerk ooit  (www.CWN-CWJ)
Sinds mei 2014 ben ik voorzitter van het bestuur van deze werkgemeenschap. Samen met mijn vrouw Ans zal ik deze conferentie dan ook bezoeken en ben dus de komende dagen afwezig. In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met nummer:  06-42782587.
ds. Henk Reinders

Taizéviering
Graag maak ik u, jou attent op de Taizéviering op zondagavond 13 mei om 19.30 uur in de Grote Kerk te Driebergen. Een verstilde viering om te midden van alle drukte op adem te komen. De liederen van Taizé zijn vaak korte (bijbel)teksten die een aantal keren herhaald gezongen worden – zo zingen wij ons het geloof in God te binnen. Daarnaast volop ruimte voor stille overdenking. Van harte aanbevolen.   ds. Henk Reinders
 
FEEST VAN DE GEEST Utrechtse Heuvelrug met als thema LEVENSADEM!
Het Feest van de Geest wordt dit jaar weer voor de 4e maal gehouden. In vijftien kerken en door zestien kunstenaars wordt een prachtige verbinding gelegd tussen kerk en kunst.
U kunt al fietsend of met de auto de kunstwerken zien die geïnspireerd zijn door het Pinksterverhaal. De kunstenaars, de meesten uit de eigen regio, verdiepten zich weer in dit thema om in verscheidenheid aan disciplines uitdrukking te geven aan het Feest van de Geest.

De voorbereiding voor dit evenement is in volle gang en ook uw kerkgebouw doet mee. Het belooft weer een prachtig missionair project te worden.
De organisatie kost natuurlijk veel geld. In de kerken op de Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg die meedoen aan het Feest van de Geest 2018 wordt binnenkort gecollecteerd voor de onkosten die dit feest met zich meebrengt. U kunt ook een gift overmaken op banknummer NL47 RABO 0155 5658 69 t.n.v. Stuurgroep Feest van de Geest. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.
Kijk ook op www.feestvandegeest.nl 

De kerken zijn open van 13.00-17.00 uur op 10, 12 en 13 mei en van 19-21 mei. Voor ’t Hoge Licht zoeken we nog dorpelwachters die een paar uur gastheer en gastvrouw willen zijn. Aanmelden kan bij Carl Altena per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

WELKOM IN DE KERK OP HEMELVAARTSDAG 10 mei a.s.
Donderdag 10 mei a.s. is er in ’t Hoge Licht een dienst in verband met Hemelvaartsdag. Voorganger is ds. Wijke Greydanus, de aanvang is 10.00 uur. U bent allen van harte welkom!
 
LET OP EERDERE INLEVERDATUM KOPIJ VOLGENDE NIEUWSBRIEF
Omdat we donderdag 10 mei a.s. Hemelvaartsdag vieren zal de Zondagse Nieuwsbrief een dag eerder dan gewoonlijk worden afgedrukt. Reden waarom ook uw kopij een dag eerder bij de redactie moet zijn ingeleverd:
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: woensdag 09 mei vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl