PINKSTEREN: KOM IN BEWEGING EN LEEF
Pinksteren: de 50ste paasdag. Oogstfeest en feest van de Geest. We nemen de tijd om dit te vieren, ons open te stellen voor de werking van Gods Geest. Betekent het dan dat we die onmiddellijk gaan voelen en ervaren? Wat we in ieder geval mogen verwachten is dat Gods Geest ons bij de hand neemt en zegt: ga maar mee, ik ga je brengen daar waar het goed is. En het kan best zijn dat het niet onmiddellijk een feest voor je wordt. Er zijn zo vaak van die open zenuwen in ons zielenleven. En als daar de frisse wind van de Geest door heen gaat waaien, dan voel je eerst nog de pijn. Gemis om wat was, onvervuld verlangen om dat wat maar niet komt. De knellende levensvragen naar het waarom. Waarbij het gevoel dat je tekort wordt gedaan maar blijft knagen en je niet veel verder komt dan een gevoel van leegte dat niet over lijkt te gaan. Maar dan is daar die speciale manier waarop Gods Geest te werk gaat: die fluistert ons op het juiste moment woorden van Leven in. Het zijn bemoedigende woorden, liefdevol en genadig: “Vrees niet!”. Woorden die komen van een God die zich steeds uitnodigend opstelt en zegt: “Kom en neem, het water van het leven om niets!” Voor zo’n royale aanbieding komen we toch wel in beweging?          (Arie Stans)

Zondag 20 mei 2018 – 1e Pinksterdag
1.Een vogel, ze broedt op de waterbaren,
   zweeft boven de chaos, tijdloos, leeg en woest.
   Zij zucht en ze zingt, moeder van de schepping
   brengt ter wereld wat het Woord ten leven roept.
2.Zij klapwiekt en vliegt, rust waar het haar goeddunkt.
   Licht is zij, nabij, dan weer hoog in de lucht.
   Zij huist in de schoot, heet het wonder welkom,
   onbevroede krachten brengt zij aan het licht.
3. Zij danst in het vuur; wie haar ziet, verbaast zich.
   Tong en taal wekt zij waar dorre doodsheid heerst.
   Zij zet ons op weg, schenkt haar goede gaven,
   niet te kooien, klein te krijgen, onverveerd.
4. Kom, heilige Geest, stuwkracht, God ten diepste.
   Liefdesgave, hartenkreet en laatste zucht.
   De sleutel ben jij, open ons de Schriften:
   waai, waai, nieuwe wind, waai schoon, wek levenslust.
 
(te zingen tijdens de dienst: een Engels lied uit Iona, in de oorspronkelijke vertaling)
 
Voorganger: ds. Henk Reinders Kindernevendienst: Magda Lijftogt 
Ouderling van dienst: Marina Roelofsen Aansteken Paaskaars: Sophia Jansen
Diaken van dienst: Peter Kingma Koster: Hans den Hartog
Schriftlezing: Gonnie Heij 1e  collecte: KiA inzake Bangladesh Bijbel-onderwijs
Organist: Johan Wentink    (zie toelichting beneden in de Nieuwsbrief)
Beamer: Jan-Willem Sturm 2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
Liturgie voor de morgendienst op Pinksteren
 
1.   Orgelspel
13. Gebed om de opening van het Woord
2.   Welkom en mededelingen 14. Schriftlezing:  -  Psalm 104 : 1 t/m 4 en 27 t/m 31
3.   Aansteken van de Paaskaars                                 -  Handelingen 2 : 1 t/m 17
4.   Zingen: Psalm 43 : 3 en 4  O Here, God, kom 15. Zingen: NLB 701 in de vertaling zoals die op de
      mij bevrijden       vorige pagina staat en wordt geprojecteerd
5.   Stil gebed 16. Verkondiging
6.   Bemoediging en groet 17. Zingen: NLB 970 : 1 t/m 5 Vlammen zijn er vele
7.   Zingen: ELB 218 (= Opw. 167) Samen in de   18. Geloofsbelijdenis
      naam van Jezus 19. Zingen: NLB 670 : 1,6 en 7 Kom Schepper God…
8.   Presentatie “Feest van de Geest” door Els 20. Dankgebed - voorbede - stil gebed – Onze Vader
      Kruidenier 21. Inzameling van de gaven
9.   Zingen: NLB 657 : 1 t/m 4 Zolang wij adem- 22. Zingen: NLB 675 : 1 en 2 Geest van hierboven
       halen 23. Zegen - doorgegeven door te zingen Iona 31:
10. Gebed om de 7 gaven van de Geest – afwis-     Vrede wens ik je toe             Zegen wens ik je toe
       selend zingen NLB 681 Veni Sancte Spiritus     liefde wens ik je toe              aandacht wens ik je toe
11. Woord voor de kinderen     Moge God je behoeden        dat er mensen zijn
12. Zingen: ELB 429 : 1 t/m 4 Een rivier vol van     leef met zijn liefde                 met wie je kunt delen
      vrede (de kinderen gaan naar de nevendienst)    Vrede wens ik je toe              Zegen wens ik je toe
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte: zondag 20 mei 1e Pinksterdag KiA: Bangladesh Bijbelonderwijs:
In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. Het Mymensingh church care program (MCCP) van de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen.
 
Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en schrijven.
Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen of schrijven en kunnen hun kinderen niet helpen. De volwassenen kunnen ook bijbelonderwijs en alfabetiseringscursussen volgen.
Wij vragen uw steun voor dit werk!
 
BEELDENDE KUNST EN MONUMENTALE KERKARCHITECTUUR
Ook dit Pinksterweekend is er het “Feest van de Geest”.
Ook in ons kerkgebouw is er op het Pinksterfeest geïnspireerde kunst ten- toongesteld.
 
Ons gemeentelid Els Kruidenier gaat haar kunstwerken tijdens de dienst van deze Pinkstermorgen presenteren. En verder is er een mooie en informatieve folder beschikbaar waarop u uitgebreid wordt geïn-formeerd over wat er Heuvelrug-breed is te bekijken aan kunst in de kerk. 

Kijk ook op www.feestvandegeest.nl   De kerken zijn nog open van 19-21 mei van 13.00-17.00 uur.
 
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 24 mei vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl