GEEF ONZE GOD DE EER!
Zondag Trinitatis, zo wordt de 1e zondag na Pinksteren genoemd. Hiermee wordt de drie-eenheid van God aangeduid als Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is een bepaalde manier van spreken over en kijken naar God. We kun-nen de vraag stellen of het wel gepast is om het zó over die grote God te hebben dat we Hem als het ware in een bepaalde constructie gieten. Belangrijker is dat wát we ook over Gods Wezen zeggen, we Hem daarmee wel steeds eren. Zo eren we God als Vader als we aan Hem denken als de Schepper die uit de chaos onze aarde tot aanzijn riep en dat met eindeloos geduld steeds opnieuw doet. Die in zijn creatieve scheppingsdrang ons liefheeft en ons nabij wil zijn. En we eren God als Zoon als we weten en geloven dat alles in hemel en op aarde aan die Zoon is toevertrouwd. Zijn Koningschap is onomstreden. En kan je je een betere Koning wensen dan Hij die voor ons door de diepte is gegaan, en daardoor weet heeft van ons verdriet en onze pijn? En we eren God als Heilige Geest als we voelen en ervaren dat die Geest verbindend werkt en bruggen bouwt.  Met zijn helende en vernieuwende adem ons bestaan tot leven wekt als de dood in de pot is. “Hij is God ten diepste”, zongen we vorige zondag met dat mooie Iona lied. In deze drieenige God kan zich ons hart verheugen. Laten we Hem de eer geven die Hem toekomt!               (Arie Stans)

Zondag Trinitatis - 27 mei 2018

Iona 42 “Wij zijn het lichaam”
 
1. Wij zijn het lichaam en Eén is het hoofd.
    Eén Geest geeft leiding en roept tot geloof.
    Eén God de Vader – wij allen gedoopt in één hoop
 
2. Christus die opsteeg en hemelhoog leeft, Jezus is Hij,
    Liefde die alles geeft. Hij ging ten onder
    en bracht aan het licht blij bericht.
 
3. Hij geeft zijn gaven, aan ieder haar deel: leraar of herder,
    een ander profeet. Zijn blijde boodschap
    doet opstaan en leert ommekeer.
 
4. Vrouwen en mannen horen zijn stem, vormen zijn lichaam,
    getuigen van Hem, bidden en dienen
    en zeggen Hem voort: levend woord.

De Heilige Drie-eenheid, zoals die vaak wordt getoond in de Ethiopische orthodoxe Kerk……..
 
 
Voorganger: ds. Henk Reinders Kindernevendienst: Christian Westeneng 
Ouderling van dienst: Magda Lijftogt Aansteken Paaskaars: Lumya Akhtar
Diaken van dienst: Imarda Bikker Koster: Esse van den Burg
Schriftlezing: Mijna Jansen 1e  collecte: Kees van der Vinne -“De Schone Poort” 
Organist: Marcus de Haard (zie toelichting op de volgende pagina van de Nieuwsbrief)
Beamer: Rein Zoethout 2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
Liturgie voor zondag Trinitatis - 27 mei 2018
 
1.   Orgelspel
13. De kinderen gaan naar de kindernevendienst
2.   Welkom en mededelingen 14. Gebed
3.   Aansteken van de Paaskaars 15. Schriftlezing: Handelingen 2 : 41 t/m 47
4.   Zingen: Psalm 133 : 1,2 en 3 Zie toch hoe 16. Zingen: Iona 42 “Wij zijn het lichaam” (zie de
      goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen        vorige pagina en de tekst op de 2 schermen)
5.   Stil gebed 17. Verkondiging
6.   Bemoediging en groet 18. Zingen: NLB 974 : 1 t/m 5 Maak ons uw liefde,
7.   Zingen: NLB 967 : 1 t/m 4 Zonne der gerech-          God, tot opmaat
      tigheid 19. Dankgebed - voorbede - stil gebed – Onze Vader
8.   Gebed 20. De kinderen komen terug uit de nevendienst
9.   Gebodslezing: Leviticus 19 : 2-4, 11-18, 31-34      21. Inzameling van de gaven
10. Zingen: Opwekking 194 U maakt ons één 22. Zingen: NLB 305 : 1,2 en 3 Alle eer en alle glorie
11. Woord voor de kinderen 23. Zegen - beantwoord met 3 x Amen
12. Zingen: ELB 456 : 1 en 2 Kijk eens om je heen 24. Orgelspel
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte: zondag 27 mei Kees van der Vinne en zijn werk in “De Schone Poort”
 
Deze zondag  willen we met onze collecte het werk van Kees van der Vinne in Zuid Afrika ondersteunen. Kees is  samen met zijn vrouw Fredah, dochter Ruth (12 jaar) en zoon Joshua (9 jaar)  al een aantal jaren werkzaam in ‘De Schone Poort’ in Kaapstad. Op deze plaats worden kinderen uit de directe omgeving opgevangen en worden gezinnen uit de nabije omgeving ondersteund.  Zo werden in 2016 540 kinderen opgevangen met HIV en werden 729 kinderen ondersteund bij het volgen van hun onderwijs.
 
Kinderen die anders geen toekomstperspectief  zouden hebben gehad. Deze vorm van diaconie ver weg wordt al jaren vanuit de Immanuelwijk ondersteund en we willen dit mooie werk dit jaar PGD breed onder uw aandacht brengen. D.m.v. uw bijdrage aan de collecte ondersteunen we het diaconale werk van Kees en zijn vrouw Fredah.  Van harte aanbevolen!
 
 
NACHT VAN GEBED IN DRIEBERGEN
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!
 
Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts wederom worden aangevallen. ’s Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.” Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze Nacht staan christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.
 
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk op 1 juni  De Nacht begint om ± 20.00u en duurt tot ± 00.00u. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Neem voor vragen contact op met: Gea Bijl, 0343-520662
Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht 
 
UIT DE WIJKKERKENRAAD

Namens de andere leden van uw Wijkkerkenraad vraag ik (nogal wat van) uw aandacht.
Graag wil de Wijkkerkenraad Henk van Voornveld aan u voordragen als ambtsdrager. Henk weet zich geroepen tot de taak van Diaken, in dienst van de Wijkgemeente Immanuël. Omdat er geen andere kandidaten zijn, zal er geen sprake zijn van een stemming. De Plaatselijke Regeling stelt een termijn van 1 week na aankondiging, waarin stemgerechtigde gemeenteleden bezwaar kunnen maken tegen de bevestiging of de gevolgde procedure. Bezwaren dienen schriftelijk en ondertekend te worden gezonden aan de Wijkkerkenraad (per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of per post: Boswijklaan 7A, 3941 ZM Doorn). Zonder bezwaar en gezien de krappe bezetting van de Wijkkerkenraad zal de bevestiging als Diaken van Henk van Voornveld DV plaatsvinden in de dienst van 10 juni aanstaande (en dus niet in september, zoals vastgelegd in de Plaatselijke Regeling).
 
Dominee Henk Reinders heeft aangegeven op de maandagen niet beschikbaar te zijn op grond van de met hem overeengekomen arbeidsduur. Dat betekent dat u in voorkomende gevallen op maandag kunt bellen met de Wijkkerkenraad op nummer 06-42782587.
 
We mogen dopen! DV in de dienst van 8 juli aanstaande zullen Maurits en Evelien de heilige doop ontvangen. Zij zijn de pasgeboren tweeling van trotse ouders Niels en Anita Werensteijn.
 
Het ‘Feest van de Geest’ is voorbij. Meer dan honderd gasten bezochten gedurende 6 dagen het Hoge Licht om het inspirerende en overtuigende werk van onze Els Kruidenier te bekijken en te ervaren. Wij deden dat tijdens de kerkdiensten. Ik verwacht dat het Feest bij een ieder nog lang zal mogen na-ijlen.
 
DV op zondag 10 juni aanstaande zal Hariët Tarpeh als nieuwe (parttime) voorganger van Wijkgemeente Traject24 worden ingezegend. De feestelijk bijeenkomst begint om 12:00 uur in ’t Hoge Licht en er is koffie/thee vanaf 11:45 uur.
 
Nu moet ook de Wijkgemeente Catharijne op zoek naar een nieuwe voorganger. Namens ons maakt Peter Kingma deel uit van de daartoe ingestelde beroepingscommissie. Laat ons deze commissie alle zegen toewensen bij haar mooie maar intensieve taak.
 
Tenslotte wil ik u melden dat de Wijkkerkenraad heeft ingestemd met een verlenging van mijn termijn als Ouderling Voorzitter van de Wijkgemeente Immanuël. Ik heb daarom zelf verzocht om reden van continuïteit. Tot september 2019 wil ik mij in dienst blijven stellen van de Wijkgemeente die recent haar nieuwe voorganger mocht ontvangen, die zich met de andere wijkgemeenten gesteld ziet voor diverse ontwikkelingen én die wil en moet groeien in betrokkenheid en enthousiasme, kortom, die zich wil laten raken en daarvoor vertrouwt op God! Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen.       Carl Altena, Voorzitter
VERDIEPEN & ONTMOETEN ACTIEF

Spirituele uitstapjes: Verrassend Arnhem op zaterdag 16 juni
Bij Arnhem denkt iedereen vaak meteen aan de stad aan de Rijn en de Eusebiuskerk. En dat klopt, maar de stad heeft veel meer mooie items en dat zal deze stadswandeling ons laten zien.
De wandeling brengt ons aan de Rijn en de Eusebiuskerk (weliswaar in de steigers). Het is een historisch monument en uniek voor deze kerk is dat er een prachtige panoramalift is, van waaruit de omgeving schitterend te zien is.
De Eusebiuskerk is dan wel de grootste maar nog niet de oudste kerk, daarvoor moeten we naar de Walburgiskerk, waar we een rondleiding krijgen. In tegenstelling tot de Eusebiuskerk zijn hier nog vrij veel  vieringen, vaak met een oecumenisch karakter.
 
De stadswandeling laat ons vervolgens een stad zien die geleden heeft aan de oorlog, maar waar gelukkig nog veel zichtbaar is van de oude gebouwen. Het is een stad die leeft. Onze tocht brengt ons nog even in de catacomben van Arnhem.
Een welkome onderbreking van deze wandeling wordt een bezoek aan de Tuinen van de Stadslandbouw. Hier zien we hoe mooi op een creatieve en collectieve manier omgegaan wordt met het idee van 'moestuintjes'. Met elkaar maakt men hier de zaai- en pootkalender. Er worden mensen ingeschakeld vanuit werkgelegenheidsprojecten en gedurende de oogst gaan er wekelijks krattenvol naar de Voedselbank. Hier zullen we de lunch gebruiken en het verhaal achter dit sociale, diaconale project horen.
 
Een dagvullend programma: verzamelen op het station om 9.00 uur.
Kosten incl. de lunch: ± € 30,00 excl. + de vervoerskosten ± € 13,00 (gebruikmakend van kortingkaarten)
Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    tel. 0343-515793
 

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 31 mei vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl