..MET HOOFD, HART EN HANDEN……
Afgelopen zondag werd het tijdens de dienst genoemd: het “seizoen” van de feestdagen is  achter de rug. Het kerkelijke “laagseizoen” is aangebroken. Wat betekent dat voor ons persoonlijk, voor onze geloofsgemeenschap? Er zullen weinig gelovigen zijn die altijd op de toppen van hun christelijke geloofservaring leven. De grote woorden, de grote gedachten, de grote vergezichten waarmee we op hoog-tijdagen Gods heil tot ons laten komen kun-nen weleens een tijdje uit beeld raken. Het mooie van een wat rustiger periode is dat het heel goed mogelijk is te genieten van de gewone dingen. De zondagse vieringen die doorgaan. De symboliek van het Licht (paaskaars), de kleur van de antependium die weer is “opgefrist” naar groen. Een inderdaad frisse, mooie kleur die symbool staat voor bemoediging, nieuwe hoop. Het spoort ons aan tot geloven met wat ons is gegeven. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Geloven kan met hoofd, hart en handen. Met je hoofd kan je onderscheiden en beredeneren, met je hart kan je liefhebben en vreugde ervaren, met je handen kan je goede daden verrichten in Gods Koninkrijk. En als het denken niet (of niet meer) lukt dan mag je je hart laten spreken. En is het op die plek ook niet helemaal wat het moet zijn, dan is daar nog het werk van  je handen waarmee je God en mensen kunt helpen en dienen. Wat een zegen dat je niet iets hoeft te bedenken wat te hoog voor je is maar je het mag doen met wat God je heeft toebedeeld! (Arie Stans)

Liturgie Zondag 10 juni 2018

Bevestiging van een ambtsdrager
en aanstellen van drie medewerkers

Voorganger: ds. Henk Reinders
Ouderling van dienst: Marina Roelofsen
Diaken van dienst: Peter Kingma
Schriftlezing: Joop Egmond
Organist: Addy van der Klis
Beamer: Jan-Willem Sturm
Kindernevendienst: Joop Egmond
Aansteken Paaskaars: Klaas Roelofsen
Koster: Gerrit Pijper
1e collecte: Kerk in Actie – Guatemala bijenhouden
2e collecte: Onze plaatselijke kerk
 
Handelingen 3:1-10
Genezing van een kreupele man bij de Schone Poort
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 17 JUNI A.S.
Op zondag 17 juni vieren wij als gemeente het Heilig Avondmaal, om bij te zijn dus: “Jezus roept ons tot zijn tafel, breed en wereldwijd gedekt, waar de kerk bezit haar aardse hemelse ontmoetingsplek. Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, deel het lied van liefde weer, deel het feest voor heilige zondaars, wees te gast bij God de Heer.”  (NLB 975:4)
 
LITURGIE VOOR ZONDAGMORGEN 10 JUNI 2018
 
1.   Orgelspel
14. Verkondiging
2.   Welkom en mededelingen 15. Zingen: NLB 512 : 1,2,3 en 4 O Jezus, hoe
3.   Aansteken van de Paaskaars        vertrouwd en goed
4.   Zingen: Psalm 72 : 4 en 6 Hij zal de redder zijn 16. Bevestiging ambtsdrager:
      der armen        - Henk van Voornveld, diaken
5.   Stil gebed 17. Aanstellen medewerkers:
6.   Bemoediging en groet        - Alies van der Deijl, diaconaal medewerker
7.   Zingen: NLB 975 : 1,2 en 3 Jezus roept hier          - Khurram Akhtar, diaconaal medewerker
       mensen samen        - Frits Reimers, kerkrentmeester
8.   Gebed om de opening van het Woord 18. Vraag aan de gemeente – gemeente gaat staan
9.   Woord voor de kinderen    19. Zingen NLB 362 : 1,2 en 3 Hij die gesproken heeft
10. Zingen: ELB 459 : 1,2 en 3 Lees je bijbel, bid       een woord dat gáát
       elke dag 20. Dankgebed-voorbede-stil gebed-Onze Vader
11. De kinderen gaan naar de kindernevendienst 21. Inzameling van de gaven
12. Schriftlezing: Handelingen 3 : 1-10 22. Zingen: Opw. 710 : Zegen mij op de weg die
13. Zingen: Psalm 119 : 13 en 14 Geef mij een hart        ik moet gaan
      dat U met vreugde groet 23. Zegen, daarna gezongen amen  24. Orgelspel
In de hal is er gelegenheid de nieuwe ambtsdrager en medewerkers te feliciteren en te bemoedigen.
 
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte: zondag 10 juni: KiA: Guatemala bijenhouden

Bijenhouden biedt jongeren toekomst. Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. 
   
UITSLAG EINDEXAMENS
Komende woensdag 13 juni krijgen de leerlingen die eindexamen hebben gedaan de uitslag! De een weet al dat de vlag met tas in top kan, de ander heeft twijfels en zit in spanning en weer iemand anders die weet al dat het hem niet gaat worden dit jaar. En als ouders en/of grootouders leven we mee met onze (klein)kinderen.
Voor wie geslaagd is staat er zondagmorgen 17 juni een prachtige roos klaar in de kerk: gefeliciteerd! Voor wie een herexamen heeft of gezakt is, staat er ook een prachtige roos klaar: kom op, moed houden!!
We hopen veel blije gezichten te zien!                 (ds. Henk Reinders)
 
KOMENDE WOENSDAG WEER EEN INLOOPMIDDAG
Woensdag 13 juni a.s. van 14.30 tot 16.30 uur is er weer de maandelijkse inloopmiddag in ’t Hoge Licht. Iedereen die een praatje wil maken en/of een spelletje wil doen is daar van harte welkom. De koffie, thee en een drankje staan voor u klaar.  (Ina Bannink)

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 14 juni vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl