MET LEGE HANDEN AAN TAFEL KOMEN…
Deze zondag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Met elkaar de Maaltijd vieren: het betekent dat we met God en met elkaar iets te delen hebben. Waarbij het nadrukkelijk zo is dat Christus ons uitnodigt en naar ons toekomt. Kunnen wij daar tegenover laten zien hoe groot ons geloof wel is en dat we boordevol vertrouwen zijn over de zekerhe-den die dat geloof te bieden heeft? De vraag is of God zit te wachten op zoveel zelfvertrou-wen van onze kant. We worden door en door gekend van Hogerhand en we hebben te maken met een God die onze gedachten doorziet. Die weet heeft waar wij vandaan komen en ook van onze aanvechtingen. We hoeven niet iets spectaculairs mee te nemen als we opstaan van onze plaats. Om brood en wijn te ontvangen hoeven we slechts onszelf te laten zien. Mét onze lege handen, met een misschien wel heel klein geloofje. Aanschuiven aan de Maaltijd van de Heer betekent dat je erbij wilt zijn. Voor God is dat genoeg. Wat heeft Hij dan te bieden in de symboliek van brood en wijn? Het is misschien wel het diepe besef dat dwars door al het nog steeds aanwezige lijden er nieuwe hoop is. Hoop die ons geloof in het Paaswonder overeind kan houden. Geniet deze dag van de overvloed die Christus uitdeelt aan zijn Tafel.        (Arie Stans)

Liturgie Zondag 17 juni 2018

Viering Heilig Avondmaal
 
Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.
 
(NLB 975 : 4)
 
Voorganger: ds. Henk Reinders Kindernevendienst: Magda Lijftogt
Ouderling van dienst: Carl Altena Aansteken Paaskaars: Eline Jansen
Diaken van dienst: Peter Kingma Koster: Esse van den Burg
Schriftlezing: Gonnie Heij 1e  collecte: Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug
Organist: Johan Wentink 2e collecte: Onze plaatselijke kerk
Beamer: Rein Zoethout   
 
 
Beeld en geluid van deze kerkdienst zullen worden uitgezonden via internet middels “kerkdienst gemist”. Zie http://www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl of https://kerkdienstgemist.nl
 
Liturgie Viering Heilig Avondmaal 

Zondag 17 juni 2018
 
1.   Orgelspel 18. VIERING HEILIG AVONDMAAL
2.   Welkom en mededelingen    -  Inzettingswoorden
3.   Aansteken van de Paaskaars    -  Zingen (staande): ELB 289 Geloofsbelijdenis
4.   Zingen: NLB 287 : 1, 4 en 5 Rond het licht dat    -  Tafelgebed - dienst van de voorbeden - stil  sstBevestiging ambtsdrager:
      leven doet        gebed - Onze Vader
5.   Stil gebed    -  We wensen elkaar de vrede van Christus toe en
6.   Bemoediging en groet        geven elkaar de hand
7.   Zingen: Psalm 86 : 2 en 5 Ja tot U hef ik mijn      -  Voorganger: Zalig zij, die genodigd zijn………
       leven    -  Allen: Heer, ik ben niet waard dat Gij……….
8.   Gebed    -  Gemeenschap van brood en wijn
9.   Woord voor de kinderen        -  Ontvangen van brood en wijn
10. Zingen: ELB 448 : 1,2 en 3 Je hoeft niet bang    -  Tijdens het Avondmaal zingen we:
       te zijn          Taizélied nr.     5 “Bless the Lord my soul”
11. De kinderen gaan naar de kindernevendienst          Taizélied nr. 143 “Jesus Christ bread of life”
12. Schriftlezing: Handelingen 8 : 26-40          Taizélied nr.     9 “Jésus le Christ”
13. Zingen: NLB 837 : 1,2 en 4 Iedereen zoekt U,    -   Schriftwoord: Psalm 36 : 6-10
      jong of oud    -   Zingen: ELB 328 Breng dank aan de Eeuwige
14. Verkondiging    -   Dankgebed
15. Zingen: NLB 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij 19.  Zingen: NLB 875 : 1, 2 en 3 Father we love
      aanwezig         you
16. Inzameling van de gaven 20.  Wegzending en zegen
17. Gebed 21.  Orgelspel
RONDOM DE COLLECTES
1e collecte: zondag 17 juni: Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug
“Een vluchteling is iemand die gegronde vrees heeft voor vervolging in zijn land op grond van ras, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep”.
Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951


Jaarlijks zijn er miljoenen mensen op de vlucht. De meesten van hen worden in hun eigen regio, door buurlanden opgevangen. Een deel van de vluchtelingen of asielzoekers komt naar Nederland, soms op eigen gelegenheid, maar ook op uitnodiging van de overheid. Van hen wordt een klein aantal gehuisvest in een van de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Stichting Vluchtelingenwerk-groep Utrechtse Heuvelrug heeft tot taak de vluchtelingen die thans een verblijfsstatus hebben gekregen te begeleiden bij de eerste stappen om een nieuw leven op te bouwen binnen onze samenleving.
Wij vragen vandaag uw steun voor dit werk.
 
IN MEMORIAM
Op woensdag 13 juni is onverwacht overleden ons betrokken gemeentelid mevrouw Frederika Geurdina Bönker-van der Meer, in de leeftijd van 86 jaar.
Vorige week werd ze opgenomen in het ziekenhuis waarna haar gezondheid vrij snel verslechterde. Omringd door degenen die haar lief hebben is zij in vrede gestorven. Boven de rouwkaart staan de woorden “Veilig in Jezus’ armen”. 

Voor haar man, ze mochten 64 jaar getrouwd zijn, voor haar kinderen en kleinkinderen een groot verlies van een ‘lief mens’.
De dankdienst voor haar leven, geleid door onze wijkpredikant, zal plaatsvinden op woensdagmorgen 20 juni om 11.00 uur in ’t Hoge Licht. Aansluitend vindt de begrafenis plaats te Doorn. Hier is na afloop gelegenheid om in een informele sfeer de familie te condoleren.

We bidden haar man, kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods vertroostende nabijheid toe.
 
Correspondentieadres: familie Bönker, De Hermelijn 55, 3972 TS Driebergen-Rijsenburg
 
OPEN HUIS/TUIN
In de zomermaanden, waarin er minder activiteiten in de gemeente zijn, willen we graag weer open huis/tuin houden voor alleengaanden.

U bent van harte welkom op de 1e zondagmiddag van de maanden juli, augustus en september van 14.30-17.00 uur: 1 juli, 5 augustus en 2 september.
Voor vervoer kan worden gezorgd.

Klaas en Erna Allaart.  W. Banninglaan 25. Tel. 0343-411092.

HELP ONS MET PANNENKOEKEN BAKKEN!
Op zaterdag 30 juni a.s. hebben de gasten van het Goedenavondcafé weer hun tweejaarlijks uitje. Zij kijken er al heel lang naar uit. De traditie is dat het uitje afgesloten wordt met een pannenkoekmaaltijd in Nieuw Salem.
We zijn op zoek naar mensen die thuis pannenkoeken willen bakken en deze op zaterdagmiddag naar Nieuw Salem willen brengen.

Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Voor opgave en informatie kunt u mij altijd bellen. Bij voorbaat dank alvast. Elly Heek – tel: 518869
 
 
SL?GD!
Samen Leven? Gewoon Doen!

Colofon
Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren: donderdag 21 juni vóór 14.00 uur  naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactie: Arie Stans.  Voor meer actuele informatie over onze gemeente, surf naar: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl