De grondslag van onze wijkgemeente is de Bijbel. De wijkgemeente is een geloofsgemeenschap waar mensen elkaar het geloof gunnen, in verbondenheid met het evangelie. Wij laten ons raken door te vertrouwen op God. We hechten aan diversiteit in geloofsopvattingen en ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving en deelname. Maar steeds met de Bijbel als vertrekpunt.
De eredienst van de wijkgemeente staat centraal. Dit is de plaats en gelegenheid waar jong en oud samenkomen. Daarnaast zijn er vele andere bijeenkomsten en activiteiten.
Missie
Wij staan als kerk midden in de wereld. Een geloofsgemeenschap van mensen die met elkaar mee willen leven, in blijde, maar ook in droevige momenten. We zijn met elkaar verbonden door de vertrouwde woorden uit de Bijbel. We benoemen de betrokkenheid van God bij zijn gemeente en vieren dat o.a. in het avondmaal. De droom die ons daarbij voor ogen staat, is dat er gaandeweg een gemeenschap zal groeien waar zowel jong als oud zich thuis zal voelen. Waar het geloof, in haar volle breedte en diepte, beleden en gevierd kan worden. Waar "oud" en "nieuw" elkaar aan zullen vullen en uit zullen dagen. Waar solidariteit wordt gevierd en waar groei is om een gemeente te kunnen zijn die van betekenis is voor de omgeving. We gunnen het elkaar van harte dat we als mensen samen God kunnen ontmoeten. Waar mensen zich ook uitgedaagd weten en gestimuleerd om er te zijn voor elkaar en voor de wereld.

Visie
De visie van onze wijkgemeente kunnen we als volgt formuleren:
Wijkgemeente Immanuël is een bescheiden maar open wijkgemeente die staat in een lange traditie van geloven. We zijn krachtig naar binnen en tonen ons bewust naar buiten. Maar ook kennen we onze zwaktes en ondersteunen we elkaar om het geloof in de Eeuwige te delen en uit te dragen. Dat doen we met aandacht en vertrouwen, wetend dat onze samenleving verandert en dat we zelf veranderen. De woorden van God blijven voor ons richtinggevend en zingevend. Voor alle generaties zoeken we naar een aansprekende en eigentijdse wijze van vieren en delen. Een gemeenschap die de ruimte en geborgenheid weerspiegelt die God aan mensen schenkt. Een gemeenschap van hoop en verwachting die mensen inspireert, ook over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.
 
Slogan 2016-2020
Hoe zeggen we wie we zijn, wat we bedoelen, wat we willen en waar we voor gaan?
Kort en kernachtig is dit samen te vatten in de slogan:
“Laat je raken, durf te vertrouwen op God”
 
Ondersteunende kerntaken
Zorgdragen voor een goed bestuur en organisatie van de wijkgemeente, ook zodanig dat wordt aangesloten bij het brede kerkelijk gebeuren in Driebergen.
Voor zover dat in haar vermogen ligt; zorgdragen voor een kerkgebouw met goede faciliteiten voor alle activiteiten door en vanuit de wijkgemeente; tevens voor een goede administratie en een goed financieel beheer.
Zorgdragen voor een goede communicatie binnen de wijkgemeente en naar de medebewoners te Driebergen.
De wijkkerkenraad vergadert elke eerste maandag van de maand.

De Kerkelijke organisatie
Binnen de wijkgemeente is gekozen voor een meer taakgerichte, taakverantwoordelijke organisatievorm.
Er zijn thans nog de volgende taakgroepen:
Diaconie/ZWO
Eredienst
Jeugd/Jongeren
Kerkrentmeester
Communicatie
Pastoraat
Ontmoeten en Verdiepen.

Deze structuur staat momenteel onder druk omdat een adequate invulling van de diverse taakgroepen, zoals bijvoorbeeld Diaconie, Pastoraat en Vorming/Toerusting, binnen de kerkenraad een lastig proces is.